Cesta k textu na webu --> www.ceskoprotichudobe.cz > Články

Česko proti chudobě a druhý celosvětový Den bílé pásky 10.září 2005

Druhý den bílé pásky se konal po celém světě v předvečer zasedání summitu OSN v New Yorku. Nevládní organizace sdružené v celosvětové kampani Výzva k boji proti chudobě (www.whiteband.org  - Global Call to Action against Poverty) se snažily upozornit veřejnost v evropských i neevropských zemích na zodpovědnost, kterou přijaly jejich národní vlády při naplňování tzv. Rozvojových cílů tisíciletí.

V roce 2000 se Česká republika, tak jako i dalších 188 členských zemí OSN spolu s Vatikánem a Švýcarskem, zavázala na Miléniovém summitu k naplňování Rozvojových cílů tisíciletí neboli osmibodového programu k boji proti extrémní chudobě. Osmý bod tohoto programu, známý spíše pod názvem "partnerství pro rozvoj", je závazkem pro vyspělé státy, jak řešit prostřednictvím národních a mezinárodních opatření potřeby nejméně rozvinutých zemí. Tato opatření se týkají nejen tématu oddlužení a odbourání obchodních bariér, ale zároveň i štědřejšího financování rozvojové pomoci, která by měla dosáhnout do roku 2015 výše 0,7% hrubého národního důchodu (HND).

Evaluace pokroku dosaženého při naplňování Rozvojových cílů tisíciletí byla jedním z hlavních bodů programu zářijového summitu, jenž se uskutečnil po pěti letech v New Yorku. Výchozím dokumentem pro jednání se stala zpráva generálního tajemníka Kofiho Annana s názvem "Ve větší svobodě", ve které zdůraznil potřebu řešit otázky rozvoje a pomoci zemím globálního Jihu komplexně spolu s otázkami bezpečnosti a ochrany lidských práv a zároveň vyzval vyspělé země, aby urychlily naplňování přijatých závazků.

Také Česká republika se připojila prostřednictvím kampaně ČESKO PROTI CHUDOBĚ k akcím konaným v rámci druhého dne bílé pásky. České nevládní organizace sdružené v kampani se snažily rozpoutat diskusi o problémech rozvojových zemí a získat tak podporu pro tlak na české politické představitele, aby plnili přijaté mezinárodní závazky.

Ve dnech 9. a 10. září proběhly v deseti městech republiky pouliční akce, na nichž se měli lidé možnost seznámit s cíli a požadavky kampaně a zároveň je i symbolicky podpořit podpisem velké bílé pásky. Bílá páska ze všech regionů republiky dosáhla nakonec délky 50 metrů a sešlo se na ní okolo 3500 podpisů. Součástí české vládní delegace, jíž vedl na summitu premiér Jiří Paroubek, se stal i koordinátor kampaně ČESKO PROTI CHUDOBĚ. V průběhu svého pobytu v New Yorku se premiér Paroubek sešel se zástupcem kampaně na krátké osobní schůzce, na které byl ve stručnosti seznámen s obsahem a požadavky kampaně a zároveň převzal symbolicky velkou bílou pásku s podpisy lidí z celé České republiky. Ve svém projevu na summitu se pak premiér vyjádřil jednoznačně na podporu rozvojové pomoci a zdůraznil i závazek, který v tomto ohledu přijala Česká republika: "Česká republika se zavazuje, že převezme svůj díl zodpovědnosti." Zároveň vyzdvihl snahy České republiky i skutečnost, že dáváme z nových členských zemí Evropské Unie na rozvojovou pomoc nejvíce.

Přes pozitivní vyznění premiérova projevu na summitu zůstává skutečností, že Česká republika v současnosti poskytuje na rozvojovou pomoc jen 0,11% hrubého národního produktu (HNP) a při současném plánovaném navýšení jen těžko může dosáhnout do roku 2010 alespoň úrovně 0,17% HND, kterou pro nové členské země stanovila Evropská unie. Zástupci kampaně budou proto pokračovat v apelu na českou politickou reprezentaci a požadovat, aby změnila svůj přístup k rozvojové pomoci nejen na verbální úrovni, ale i prostřednictvím konkrétní reformy programu zahraniční rozvojové spolupráce České republiky.

Na světě žije 2,2 miliardy dětí, pod hranicí chudoby jich žije 1 miliarda. Každé druhé dítě na této planetě je připraveno o své dětství v důsledku chudoby - ohroženo podvýživou nebo hladem, AIDS a dalšími nemocemi. 1.cíl

1.cíl
Odstranit extrémní chudobu a hlad

Obrázky k cílům MDG jsou práce studentů Střední grafické školy Hollar v Praze