Cesta k textu na webu --> www.ceskoprotichudobe.cz > Články

Pokrok při realizaci Rozvojových cílů tisíciletí

publikováno: 27.04.2006       téma: Ostatní

Na jarním zasedání Světové banky a Mezinárodního měnového fondu (22.- 23. dubna) byla představena již třetí každoroční Globální monitorovací zpráva o realizaci rozvojových cílů milénia (Global Monitoring Report on the Millenium Development Goals, MDG) s podtitulem „Posilování vzájemné zodpovědnosti – rozvojová pomoc, obchod a veřejná správa“. Zpráva zdůrazňuje, že klíčovými prvky při realizaci rozvojových cílů jsou ekonomický růst, vyšší a kvalitnější rozvojová pomoc, obchodní reformy a kvalitní veřejná správa. Plán osmi Rozvojových cílů tisíciletí, mezi něž mimo jiné patří snížit do roku 2015 o polovinu počet osob žijících s příjmem nižším než jeden dolar na den nebo snížit procento dětské úmrtnosti a počet osob nakažených HIV/AIDS, schválili v roce 2000 nejvyšší představitelé 189 členských zemí OSN. Mimo vývoj v dosahování MDG, hodnotí zpráva také pokrok při realizaci ujednání mezi rozvinutými a rozvojovými zeměmi z konference v Monterrey v březnu 2002. Tam rozvojové země přislíbily zlepšit svou politiku a veřejnou správu a rozvinuté země se zavázaly zvýšit a zlepšit svou rozvojovou pomoc a zajistit rozvojovým zemím lepší přístup na své trhy. Zpráva poukazuje na snížení procenta dětské úmrtnosti v devíti z deseti sledovaných rozvojových zemí, zejména pak na Madagaskaru, v Indonésii, na Filipínách, v Bolívii, Bangladéši, Burkina Faso, v Maroku, Mozambiku a Kamerunu. Poukazuje také na zvýšení počtu dětí zapsaných na prvním stupni základních škol. Druhého Rozvojového cíle tisíciletí - zajistit všeobecný přístup k prvnímu stupni základního vzdělání, dosáhlo již 50 zemí. Zpráva také zmiňuje první známky snížení počtu osob nakažených virem HIV/AIDS v zemích velkého výskytu této nákazy, jako jsou Haiti, Uganda a Zimbabwe. Pokrok nicméně „zůstává nerovnoměrný“, konstatuje zpráva. Řada zemí, zejména v Africe a Latinské Americe,podle této zprávy stále nepodniká žádné kroky ke snížení chudoby. Indikátory lidského rozvoje v oblasti jižní Asie zaznamenávají pouze nedostatečný pokrok. Globální zpráva rovněž vyzývá jednotlivé země a instituce poskytující pomoc rozvojovým zemím, aby splnily své závazky z roku 2005, které zahrnují oddlužení nejchudších zemí nebo poskytnutí dodatečné rozvojové pomoci Africe ve výši 25 miliard dolarů ročně do roku 2010 a dalších 50 miliard dolarů ročně pro všechny rozvojové země. „Pomoc se musí stát více předvídatelná, méně roztříštěná, úžeji propojená s potřebami jednotlivých zemí a zaměřená tam, kde ji bude možné produktivně použít na podporu rozvojových cílů,“ uvádí Mark Sundberg, hlavní autor zprávy. „To umožní příjemcům využít rozvojovou pomoc na pokrytí stávajících výdajů, včetně platů učitelů a zdravotnických pracovníků, na urychlení a udržení pokroku v realizaci MDG.“ Globální monitorovací zpráva požaduje urychlení obchodních vyjednávání o agendě konference Světové obchodní organizace v katarském Dauhá z listopadu 2001. Celá zpráva v angličtině je ke stažení na internetových stránkách Světové banky - [linknew=http://web.worldbank.org/WBSITE/EXTERNAL/EXTDEC/EXTGLOBALMONITOR/EXTGLOBALMONITOR2006/0,,contentMDK:20810084~menuPK:2186472~pagePK:64218950~piPK:64218883~theSitePK:2186432,00.html]zde[/linknew].
Na každého člověka na této planetě připadá spotřeba energie odpovídající ekvivalentu více než 1,6 tuny ropy ročně. Přitom na 2 miliardy lidí nemá přístup ke zdroji elektrické energie. 7.cíl

7.cíl
Zajistit udržitelný stav životního prostředí

Obrázky k cílům MDG jsou práce studentů Střední grafické školy Hollar v Praze