Cesta k textu na webu --> www.ceskoprotichudobe.cz > Témata > Analytické materiály

Analytické materiály

Zemědělci v zemích jihu tváří v tvář změně klimatu: Původci, oběti, nebo zachránci?
Zemědělci v zemích jihu tváří v tvář změně klimatu:
Původci, oběti, nebo zachránci?

Glopolis, září 2012

PDF  PDF, 1.3 MB

Jak spolu souvisí dvě hlavní témata  - zemědělství a změna klimatu? Většinu z nás jako první napadne vliv změny klimatu na zemědělství: nepředvídatelnost počasí, sucha, záplavy, cyklóny a jiné přírodní katastrofy mohou zničit celou úrodu. Drobní zemědělci v rozvojových zemích jsou těmto vlivům vystaveni nejvíce a zároveň mají nejméně prostředků, jak jim čelit. Zemědělství však není jen obětí, ale také původcem změny klimatu. Spalování fosilních paliv, kácení tropických lesů, nadměrné využívání pesticidů a další procesy, které souvisí se zemědělskou produkcí, jsou významným zdrojem emisí skleníkových plynů. Je tedy zemědělství obětí nebo příčinou? Tato brožura je určena především učitelům, jejich studentům a všem ostatním, kteří se chtějí těmito tématy hlouběji zabývat a předávat informace dál.

Koherence zemědělské a rozvojové politiky
Koherence zemědělské a rozvojové politiky

Glopolis, červen 2012

PDF  PDF, 1.1 MB

Studie, kterou pro Glopolis vyhotovil Ústav zemědělské ekonomiky a informací (ÚZEI), se zabývá soudržností společné evropské zemědělské politiky s cíli evropské rozvojové politiky. Studie ukázala, že v rámci EU je otázka koherence SZP s potřebami rozvojových zemí a s politikou pro rozvoj závažná. Problém koherence rozvojové, zemědělské a dalších politik je sice obecně uznán na úrovni EU, ale promítnutí požadavku koherence do sektorové politiky zemědělství je stále omezené.

Ženy a zemědělství v Africe
Ženy a zemědělství v Africe

Glopolis, květen 2012

PDF  PDF, 357 kB

anglická verze: PDF  PDF, 333 kB


Všeobecná deklarace lidských práv uznává přirozenou důstojnost a rovná nezcizitelná práva všech lidských bytostí. V mnoha případech jsou však stále práva žen oproti právům mužů omezená. Situace je obtížná zejména pro ženy žijící ve venkovských oblastech rozvojových zemí, jejichž ekonomická a sociální práva zůstávají často nenaplněna. Zároveň je třeba zdůraznit, že většina světové populace trpící hladem žije na venkově, kde převážné množství místně konzumovaných potravin produkují právě ženy.

Biopaliva - paliva za jídlo?
Biopaliva - paliva za jídlo?

Glopolis, prosinec 2011

PDF  PDF, 1.2 MB


Cílem tohoto materiálu je představit problematiku biopaliv v celosvětovém kontextu. Politika v oblasti biopaliv je do té míry propojena s mnoha vážnými globálními problémy, že je těžké toto spojení ignorovat. Glopolis vydává mnoho publikací, jež se zabývají hladem, potravinovou krizí či zábory půdy – tato publikace je dále rozpracovává a ukazuje roli, již biopaliva v této neveselé situaci hrají, neboť pojítko mezi hladem a biopalivy je velmi silné. Co jsou vlastně biopaliva? Jaké jsou politiky jejich výroby? A jaký je jejich dopad na chudé země?

Vyhrňme si nohavice
VYHRŇME SI NOHAVICE
Jak připravit sebe a rozvojový svět na změny podnebí

Hnutí DUHA, Glopolis, Centrum pro dopravu a energetiku, FoRS, červenec 2011

PDF  PDF, 759 kB


Řada zemí – včetně České republiky – se snaží snížit svoji závislost na fosilních palivech. Mají pro to dva dobré důvody. Zaprvé, zbavit se horentních výdajů za dovoz ropy i zemního plynu. Zadruhé, snížit emise skleníkových plynů a předejít tím velkým ekonomickým a humanitárním škodám z globálních změn podnebí. Je tady ale ještě jeden, neméně důležitý, úkol: připravit se na nezanedbatelné změny podnebí, kterým už se v příštích desetiletích nevyhneme. Nestačí však, aby Česká republika a další rozvinuté státy pečlivě připravily jen samy sebe. Mnohem složitější, dražší a důležitější bude pomoci chudým zemím rozvojového světa. Tato publikace shrnuje názory několika ekologických a rozvojových organizací.

Krize a rozvojové země

KRIZE A ROZVOJOVÉ ZEMĚ
Pouze vedlejší škody?

Glopolis, prosinec 2010

PDF  PDF, 392 kB


Autoři této publikace nabízejí pohled na finanční a ekonomickou krizi z perspektivy, která v české diskusi poněkud chybí. Z médií se dovídáme detaily o propadech burzovních indexů v Londýně, New Yorku nebo Hongkongu, o obrovském stimulačním balíčku ve Spojených státech. S obavami sledujeme růst nezaměstnanosti, s nevolí přijímáme snižování platů.
O dopadech krize na chudé komunity v rozvojovém světě máme jen útržkovité informace. Občas podléháme iluzi, že se krize rozvojových zemí v podstatě příliš nedotkla. Nemusely věnovat stovky miliard dolarů na záchranu bank. A navíc jejich ekonomiky sice zpomalily, ale stále rostou tempem, o kterém si většina vyspělých zemí může nechat jen zdát. Tyto představy jsou však do velké míry zkreslené.

Kapesní průvodce krizí

KAPESNÍ PRŮVODCE KRIZÍ
…a jejími dopady v rozvojových zemích

Glopolis, prosinec 2010

PDF  PDF, 172 kB


Jak je možné, že finanční trhy podlomily zdraví celé globální ekonomiky? Jakými cestami se krize rozšířila do těch nejchudších zemí, které s nafukováním finančních bublin neměly vůbec nic společného? A jak podobným katastrofám v budoucnu bránit? Náš text nemůže nabídnout komplexní a detailní odpovědi, snad alespoň poslouží jako přehled základních problémů, které stály u zrodu největší krize od 30. let 20. století a přiblíží její dopady v globálních souvislostech.

Černá díra rozvojového financování

ČERNÁ DÍRA ROZVOJOVÉHO FINANCOVÁNÍ
Proč je peněz na rozvoj pořád málo?
Proč veřejné zdroje nestačí?
A jak to vše souvisí s karibskými plážemi…

Glopolis, prosinec 2010

PDF  PDF, 138 kB


Téma daňových a kapitálových úniků ze zemí Jihu je z hlediska financování rozvoje (a dalších globálních problémů) velmi důležité. Přesto se o něm v české diskusi (nejen) o rozvojové politice příliš nehovoří. Cílem tohoto stručného infolistu není popsat problém do všech detailů, ale spíše ukázat hlavní problémy, od nichž se později může rozvíjet podrobnější debata.

Kdo se (ne)bojí mezinárodních daní

KDO SE (NE)BOJÍ MEZINÁRODNÍCH DANÍ?

Glopolis, prosinec 2010

PDF  PDF, 156 kB


Myšlenka zavést mezinárodní daně vychází z jednoduchého poznatku: na jednu stranu některé státy, firmy či jedinci profitují z možnosti podnikat v globalizovaném světě, což jim umožňuje vytvářet obrovské bohatství. Avšak na druhou stranu mechanismy, které by je přiměly přispívat na kompenzaci některých negativních dopadů globalizace (nárůst chudoby a nerovností v jistých regionech, zhoršování životního prostředí, klimatické změny, sociální dopady, ekonomická nestabilita apod.), jsou velmi slabé nebo dosud vůbec neexistují.

Černá díra rozvojového financování

INSTITUCIONÁLNÍ INVESTOŘI
jejich role na finančních trzích a vliv na země „globálního Jihu“

Glopolis, listopad 2010

PDF  PDF, 140 kB


Institucionální investoři jsou zdaleka největšími aktéry na finančních trzích. V jejich portfoliu se nachází více než polovina akciového kapitálu stovky největších společností v hlavních západních ekonomikách (USA, Velká Británie, Německo, Francie).1 Uskutečňují 80 % každodenních transakcí na finančních trzích, přičemž mezi 30 % až 50 % těchto transakcí provozují aktéři s vyšší mírou spekulativních investic, jako jsou zajišťovací fondy.

 

Na světě žije 2,2 miliardy dětí, pod hranicí chudoby jich žije 1 miliarda. Každé druhé dítě na této planetě je připraveno o své dětství v důsledku chudoby - ohroženo podvýživou nebo hladem, AIDS a dalšími nemocemi. 1.cíl

1.cíl
Odstranit extrémní chudobu a hlad

Obrázky k cílům MDG jsou práce studentů Střední grafické školy Hollar v Praze