Cesta k textu na webu --> www.ceskoprotichudobe.cz > Články

České organizace společně upozornily na plnění rozvojových cílů OSN

publikováno: 14.09.2015       téma: EYD2015

České organizace společně upozornily na plnění rozvojových cílů OSN.
Ty připomíná i dnes zahájená výstava Silná OSN – lepší svět.

Tisková zpráva, pondělí 14. září 2015

Na 15 tisíc výtisků dobrých zpráv ze světa, tzv. World’s Best News (1) , dnes po celém Česku rozdávali dobrovolníci FoRS-Českého fóra pro rozvojovou spolupráci a kampaně Česko proti chudobě. Chtěli tak veřejnost seznámit s tím, nakolik se světu podařilo splnit cíle snižování chudoby vymezené v tzv. Rozvojových cílech tisíciletí, schválených v rámci OSN na léta 2000 – 2015. Vpředvečer summitu OSN, který ve dnech 25. – 27. září schválí návazný program pod názvem Cíle udržitelného rozvoje do roku 2030 zároveň zahájila výstavu Silná OSN – lepší svět kancelář OSN v ČR.


Rozvojové cíle tisíciletí pro léta 2000 – 2015 se podařilo naplnit takto:

  1. Snížení extrémní chudoby a hladu na polovinu: Splněno v roce 2010. V roce 1990 měla téměř polovina obyvatelstva v rozvojových zemích příjem nižší než 1,25 USD za den. Nyní počet těchto obyvatel poklesl na 14 %.
  2. Dosažení všeobecného základního vzdělání: 91 % dětí v rozvojových zemích nyní navštěvuje školu. K pokroku došlo zejména jižně od Sahary, kde v roce 1990 chodilo do školy něco přes polovinu dětí, nyní je to 80 %.
  3. Podpora rovnosti žen a mužů: Chlapci a dívky nyní chodí do školy stejným dílem a ve světových parlamentech je dvakrát více žen, než před 20 lety. Stále je to ale pouhá pětina.
  4. Snížení dětské úmrtnosti: Úmrtnost dětí před pátým rokem života poklesla od roku 1990 z 9 % na 4,3 %.
  5. Snížení úmrtnosti matek: Na polovinu poklesla od roku 1990 také úmrtnost matek při porodu.
  6. Boj proti HIV/AIDS, malárii a jiným onemocněním: od roku 2000 poklesl počet nově nakžených virem HIV o 40%, úmrtí způsobená malárií poklesla o 58 %. V posledních deseti letech bylo v subsaharské Africe distribuováno více než 900 miliónů sítí proti komárům.
  7. Zajištění udržitelnosti životního prostředí: Od roku 1990 získalo téměř 1,6 mliardy lidí přístup k pitné vodě. Ozónová díra se uzavírá. Problémů však zůstavá celá řada, od změny klimatu po vyčerpávání přírodních zdrojů.
  8. Vytvoření globálního partnerství pro rozvoj: Téměř 80 % vývozů z rozvojových zemí nyní přichází na světové trhy bez cla. 95 % obyvatelstva na světě žije v oblastech s pokrytím mobilní sítí a 43 % obyvatel má přístup k internetu. V roce 2000 se jednalo o 6 %.

Rok 2015 je také rokem 70. výročí existence OSN pod jejíž patronací se plnění rozvojových cílů nachází. Úspěchy i výzvy, které před OSN stojí, přiblíží veřejnosti na Jungmannově náměstí v Praze ve dnech 14. 9. – 3. 10. dnes zahájená výstava Silná OSN – lepší svět (2).

Pavel Přibyl, ředitel FoRS – Českého fóra pro rozvojovou spolupráci v souvislosti s distribucí World’s Best News v ČR uvedl: „Jsem rád, že v době, kdy naší zemí hýbe překotný vývoj událostí spojený s migrační vlnou, mohli naši dobrovolníci veřejnosti přinést i dobré zprávy o mezinárodním rozvoji. Je důležité si uvědomit, že existují i
úspěchy. A zároveň, že v úsilí o důstojné a environmentálně ohleduplné živobytí na celém světě není radno polevovat, neboť nezúčastněný postoj může mít fatální důsledky.“

Michal Broža, ředitel Informačního centra OSN v ČR v souvislosti se zahájením výstavy upozorňuje: „70. výročí vzniku OSN připadá na období, které její generální tajemník Pan Ki-mun označuje za období „zkoušek a změn“. Letos vrcholí dva globální procesy, které budou mít zásadní vliv na vývoj světa v příštích desetiletích a ovlivní životy lidí na celém světě. Na summitu v New Yorku bude na konci září přijat program globálního rozvoje 2015-2030. Jeho hlavním cílem je eliminace extrémní chudoby, snížení nerovností a transformace k udržitelnému rozvoji. Na začátku prosince má být v Paříži přijata nová globální úmluva o ochraně rychle se měnícího klimatu.“

Jan Dusík, ředitel evropského oddělení Programu OSN pro životní prostředí (3) pro Evropu k dodává: „Po třiceti letech od zavedení principu udržitelného rozvoje se jeho realizace konečně dočká odpovídajícího rámce v podobě Cílů udržitelného rozvoje. Klíčové samozřejmě bude jejich konkrétní naplňování. Po úspěšných Rozvojových cílech tisíciletí tak přichází rámec udržitelného rozvoje určený pro každou zemi světa. Doufejme, že se ho podaří naplňovat tak, aby skutečně vedl ke šťastnějšímu a spravedlivějšímu světu, který nežije na dluh příštích generací.“

Michal Kaplan, ředitel České rozvojové agentury (4) doplňuje: „Jsem rád, že k dobrým zprávám ze světa přispívá i Česká republika. Mezinárodní rozvojové cíle jsou hlavním vodítkem pomoci ČR rozvojovým zemím. Snažíme se pracovat efektivně, aby naše projekty pomohly konkrétním lidem. Aktivity ČR v této oblasti jsou našimi partnery vysoce oceňovány. Přijďte za námi ve čtvrtek 17. září 2015 na pražskou Kampu na festival „Český rozvojový den“ a dozvíte se, kde a jak Česká republika pomáhá!“

Kontakty:

Pavel Přibyl, FoRS, tel.: 603 207 249, email: pavel.pribyl@fors.cz
Michal Broža, IC OSN, tel.: 724 020 611, email:michal.broza@unic.org, twitter: @OSNPraha
Ladislav Koubek, ČRA, tel.: 770772866, email: koubek@czda.cz

Poznámky:

(1) World´s Best News je novinářská a mediální kampaň na podporu povědomí o pokroku v rozvojových zemích. Probíhá ve spolupráci OSN, Agentury dánské vlády pro rozvojovou spolupráci DANIDA, více než stovky dánských nevládních organizací a stovkou společností ze soukromého sektoru. V roce 2015 se k ní v rámci Evropského roku pro rozvoj připojily organizace ve třinácti evropských zemích. Místa distribuce v ČR: 20 stanic metra v Praze a dále ve městech: Brno, Ostrava, Olomouc, Karlovy Vary, Tábor, Jeseník, Trutnov, Krnov,Vsetín, Žatec, Brumov-Bylnice, Hostinné, Kopřivnice, Mikulov, Nové Město nad Metují, Tišnov, Vyškov u Brna, Benešov nad Ploučnicí.

(2) Jakou cestu od svého vzniku OSN urazila? Jak se za tu dobu změnil rozsah její práce? Jak je OSN zastoupena v ČR a jakou roli sehrává ČR v OSN? Jak na Česko a evropský prostor doléhají globální výzvy? To je jen část otázek, na které nabízí výstava Silná OSN - lepší svět odpovědi. Na otevřeném prostranství bude bez omezení přístupná všem obyvatelům a návštěvníkům hlavního města do 3. 10. října. Pořadatelem je Informační centrum OSN v Praze. Zaštítili ji premiér B. Sobotka a ministr zahraničí L. Zaorálek. Více: http://www.osn.cz/icentrum/vystava-osn70/.

(3) Program OSN pro životní prostředí (UNEP) - je speciální institucí OSN, k jejímž úkolům patří zjišťování možných rizik ohrožujících životní prostředí, prevence jeho poškozování a financování projektů na jeho ochranu. Mezi jednotlivými členskými státy iniciuje a koordinuje akce na ochranu životního prostředí.

(4) Česká rozvojová agentura (ČRA) působí od 1. ledna 2008 jako implementační agentura pro plnění úkolů v oblasti zahraniční rozvojové spolupráce (ZRS) České republiky. Jedná se o organizační složku státu zřízenou zákonem č. 151/2010, Sb., o zahraniční rozvojové spolupráci a humanitární pomoci poskytované do zahraničí. Zřizovatelem ČRA je Ministerstvo zahraničních věcí ČR, v rámci kterého ČRA organizačně spadá do sekce ekonomické diplomacie a mimoevropských zemí.

Více než 100 milionů dětí stále ještě nemá přístup ani k základnímu vzdělání. Devadesát sedm procent z nich žije v rozvojových zemích, téměř šedesát procent z nich jsou dívky. 2.cíl

2.cíl
Dosáhnout základního vzdělání pro všechny

Obrázky k cílům MDG jsou práce studentů Střední grafické školy Hollar v Praze