Cesta k textu na webu --> www.ceskoprotichudobe.cz > Články

Elity selhaly - rozdělená společnost. Zpráva Social Watch 2018 za Českou republiku

publikováno: 22.07.2018       téma: Cíle udržitelného rozvoje

Národní zpráva české koalice Social Watch 2018.

Česká společnost je rozdělená. Liberální politická pravice, která v podstatě od převratu v roce 1989 určovala veřejný diskurs, pokračuje v opakování toho, že žijeme v nejlepších možných časech. Zapomíná, že velká část společnosti přechodem k tržní ekonomice příliš nezískala, ale naopak v jistém smyslu ztratila. Hlavní rovinou této ztráty jsou ztenčující se sociální jistoty a pád do sociální degradace. Velká část odborné či vědecké obce a kulturní elity odmítaly věnovat pozornost rostoucím sociálním problémům. Církve a klíčové neziskové organizace se věnovaly zejména paternalistické pomoci sociálně nejohroženějším vrstvám obyvatelstva s tím, že neproblematizovaly obecný náhled na sociální problémy jako na fenomény zapříčiněné individuálně. Tento stav sociálně nerovného vývoje se projevil mj. narůstající nedůvěrou širokých vrstev obyvatel v politiku. Toho využívají k získání volební podpory nejrůznější tzv. nová politická hnutí, která jsou výrazně napojena na oligarchické kruhy. V programové či ideové rovině se soustředí na sliby garantující (či slibující) posílení důstojnosti nižších a středních vrstev s akcentací své pozornosti spíše na obyvatelstvo žijící mimo hlavní velká města.

Nejpalčivějšími problémy v České republice jsou míra předlužení domácností a množství exekucí, které se týkají téměř 10 % obyvatel starších 15 let. Náklady na exekuce a dluhy, které často vznikají z původně bagatelních částek, deprivují statisíce obyvatel, přičemž ohrožují jejich majetky a zhoršují jejich sociální situaci jejich exkluzí na okraj společnosti. Nejhorším důsledkem je bezdomovectví. Mezi další problémy je možné řadit krizi v oblasti bydlení, na což Social Watch také upozorňuje již mnoho let, a která se dále prohlubuje.  Jednotlivé úrovně veřejné moci se v zásadě zbavují odpovědnosti za zajištění kvalitního bydlení. Otázka bydlení tak často není věcí cílené státní či obecní politiky, ale spíše se stává hračkou v rukou spekulantů. Další problematickou sférou je oblast genderové spravedlnosti. Parlament odmítl zálohované výživné placené státem, což by řešilo situaci matek samoživitelek ve chvíli, kdy otcové odmítají na svoje děti platit.

Ke stažení

Na světě žije 2,2 miliardy dětí, pod hranicí chudoby jich žije 1 miliarda. Každé druhé dítě na této planetě je připraveno o své dětství v důsledku chudoby - ohroženo podvýživou nebo hladem, AIDS a dalšími nemocemi. 1.cíl

1.cíl
Odstranit extrémní chudobu a hlad

Obrázky k cílům MDG jsou práce studentů Střední grafické školy Hollar v Praze