Cesta k textu na webu --> www.ceskoprotichudobe.cz > Články

Globální výzva - dejme přednost těm nejzranitelnějším

publikováno: 16.04.2020       téma: Rozvojové cíle tisíciletí

Česko proti chudobě a nerovnostem – člen Global Call to Action Against Poverty – se připojuje k celosvětové výzvě vládám a parlamentům všech zemí, aby přijaly mimořádná opatření, a současně vždy dávaly na první místo potřeby těch nejzranitelnějších. V dnešní nouzové situaci musí být zranitelné skupiny pod stejnou ochranou jako ty ostatní. Ať už se jedná o uprchlíky, domorodé lidi, zdravotně postižené, lidi bez domova, diskriminované skupiny obyvatel a starší věkové kategorie. Potřebujeme společně vytvořit silnou soudržnost lidí, společností a národů po celém světě. Součástí výzvy je také poděkování všem, kteří pomáhají v této chvíli ostatním a pracují na zastavení dalšího šíření nákazy.
 

1.

Svět v tomto okamžiku stojí tváří v tvář krizi zasahující občany i celé státy bez rozdílu.

A v této konkrétní době chce iniciativa Global Call for Action against Poverty (GCAP) se všemi svými přidruženými národními subjekty a skupinami po celém světě vyjádřit své obavy a solidaritu se všemi lidmi trpícími pandemií koronaviru, se všemi lidskými společnostmi, které proti ní kolektivně bojují.

Naším heslem je “stát při sobě” (Stand Together) v boji za spravedlnost, proti chudobě a nerovnostem. A dnes chceme stát při sobě spolu s těmi, kteří trpí, s rodinami obětí a se všemi komunitami dotčenými nastalou pandemií. Chceme také sdílet zvláštní poděkování pro všechny, kteří tvrdě pracují na zastavení šíření nákazy, ať už jsou to zdravotníci v prvních řadách i ve všech dalších zásadních službách, a také pro ty, kteří pomáhají těm nejzranitelnějším.

 

2.

GCAP aktivně podporuje Cíle udržitelného rozvoje v rámci Agendy 2030, se zvláštním zaměřením na snižování globálních nerovností. Od roku 2016 vedeme kampaň Tváře nerovností (Faces of Inequality), kde naše přidružené subjekty a organizace pracují na odkrývání všech druhů nerovností ve svých zemích a na místní úrovni. Vytvářejí tím prostor pro to, aby hlasy a potřeby i těch nejzranitelnějších lidí na světě někdo vyslyšel a slogan “Nenechme nikoho stát opodál” („Leave No One Behind) se tím pádem mohl stát skutečností. V současné nouzové situaci jsme si vědomi nebezpečí, kterým nejzranitelnější lidé čelí. Zvláštní pozornost je potřeba věnovat společnostem v zemích globálního Jihu, kde mají zdravotnictví a veřejné instituce velmi omezené možnosti a zdroje na to, aby mohly čelit takhle mimořádným událostem. Potřebujeme nyní společně vytvořit silnou soudržnost lidí, společností a národů po celém světě.

Vyzýváme tímto vlády a parlamenty všech zemí, aby přijaly mimořádná a účinná opatření, aby upřednostňovaly potřeby těch nejzranitelnějších. V dnešní nouzové situac musí být zranitelné skupiny pod stejnou ochranou jako ty ostatní. Ať už se jedná o uprchlíky, domorodé lidi, zdravotně postižené, lidi bez domova, diskriminované skupiny obyvatel a starší věkové kategorie. Chceme tímto podpořit přidružené národní subjekty a všechny organizace občanské společnosti i skupiny občanů (pracujících často jako dobrovolníci), aby mohli i nadále pomáhat ohroženým v současné krizi. Podporujeme práci občanské společnosti na lokální a celostátní úrovni s cílem vést dialog s národními vládami a moci tak poskytovat konkrétním lidem nezbytnou pomoc, kterou teď potřebují.

 

3.

Tato krize ukazuje, jak moc jsou univerzální systémy veřejného zdraví zásadní pro život obyvatel všech zemí na světě. Vyzýváme tedy národní vlády, aby přijaly kroky k zásadnímu posílení systémů veřejného zdravotnictví s cílem zaručit k němu všeobecný volný přístup pro všechny. Zdraví je základním lidským právem a toto právo musí být hájeno ve skutečném životě tak, aby nezůstalo jen prázdným prohlášením. Příliš mnoho lidí na celém světě nemá přístup k veřejné pomoci a nemůže si dovolit vysoké náklady na zdravotní péči v případě potřeby. Nebo dokonce v mnoha oblastech světa lidé čelí akutnímu nedostatku technických zdravotnických zařízení. Vyzýváme proto vlády k přijetí okamžitých opatření k posílení systémů veřejného zdraví a k závazku tyto aktivity sledovat také po skončení globální krize tak, aby všude na světě mohli mít lidé přístup k vysoce kvalitnímu systému veřejného zdravotnictví. Je nutné systém radikálně zlepšit a tyto změny musí mít trvalou podobu.  Podobnou stálou podporu je potřeba radikálně zvýšit i v oblasti veřejného vědeckého výzkumu. Investicemi do výzkumu dojde k zabezpečení vývoje léčby a vakcíny pro podobné situace a posílí se tím celosvětová schopnost systémů zdravotnictví rychle a pružně reagovat na podobné pandemické krize také v budoucnu.

A nejde jen o práci vlád na národní úrovni. Je zapotřebí vytvořit také globální iniciativu pro řešení krizí v oblasti veřejného zdraví, která bude podporovat naše vize celosvětové solidarity a spoluzodpovědnosti.

 

4.

Rychlé a přiměřené kroky je potřeba podniknout i v oblastech, kde již končí akutní lékařská opatření  na současnou krizi. Je třeba snížit rychlost rozšiřování ohniska nákazy a zajistit v současné době i v budoucnosti přiměřenou životní úroveň všude na světě. Mnoho zemí se rozhodlo pro kompletní uzavření hranic a celostátní karantény. Musíme si však uvědomit, že velká většina znevýhodněné populace na světě (zejména ve městech) žije v přeplněných sídlech, což lidem znemožňuje udržovat si potřebný fyzický odstup, a proto mohou být podobné komunity nejvíce náchylné k rychlému šíření virových infekcí. Odborníci a vlády na celém světě by tuto okolnost měli zvážit a navrhnout taková řešení, která budou působit ve prospěch společností, kde rodiny žijí v těsné blízkosti a zpřístupnit také rozsáhlé veřejné prostory k ubytování lidí bez domova a těch, kteří nemají dostatečné bydlení.

Kromě toho je velmi důležité poskytovat lidem podporu v dobách klesajících příjmů, zavádět opatření pro zvládání zadluženosti a umožnit přístup k potravinám pro potřebné domácnosti. I v době chytrých technologií existuje pořád mnoho zaměstnání, která se nedají vykonávat z domova: drobní živnostníci, pracovníci z neformálního sektoru ekonomiky, ti všichni doplácejí na současnou krizi. Tito lidé ztrácejí každým dnem svoje živobytí, a tím jsou následně tlačeni do chudoby, hladovění a rostoucího zadlužení.

 

5.

Tato nouzová situace ukazuje na klíčový význam fungujících a odpovědných vlád a na to, jak musí být poskytování veřejných finančních zdrojů rychlé, přiměřené, účinné a především transparentní. Potřebujeme odvážné iniciativy, abychom poskytli vládám finanční likviditu a zdroje na podporu příjmů obyvatel, a vyhnuli se tak negativní zpětné vazbě, která by mohla vycházet z případných nekoordinovaných akcí. Potřebujeme zvláštní kroky k tomu, abychom jako společnosti dokázali snížit zátěž zahraničních dluhů, která ovlivňuje příliš mnoho zemí a omezuje tím jejich možnosti financovat inovativní a rychlé investice. Potřebujeme také zvláštní režim sledování mezinárodního obchodu, abychom nyní mohli zajistit přístup ke zboží všem potřebným, ale také myslet na spravedlivý tok výrobků a zboží ve chvíli, kdy tato krize skončí.

 

6.

Rychlé dodávky a zastavení korupce.

Musíme zajistit rychlé zadávání nouzových zakázek, dodávek vybavení a dalších životně důležitých zdrojů, a s časovou naléhavostí také vytvořit mnoho nových zdravotnických zařízení, která budou moci včas poskytnout pomoc všem potřebným. Korupci v procesu zadávání veřejných zakázek je třeba zastavit prostřednictvím opatření pro zvýšení transparentnosti před a po finančním auditu, a v neposlední řadě také díky podávání zpráv o hospodaření široké veřejnosti. V těchto časech neexistuje žádná omluva pro korupci, i když nouzová situace vytváří obecný požadavek a tlak na mimořádné a rychlé postupy.

 

7.

V případě potřeby by vlády měly vzít v úvahu možnost rekvizice a znárodnění soukromých zdravotnických zařízení s cílem urychlit poskytování zdravotní pomoci všem. V těchto krizích také potřebujeme jasné mezinárodní standardy pro zadávání veřejných zakázek.

 

8.

Zásadní roli musí v současné chvíli hrát lokální společenství, samosprávy a jejich vedoucí představitelé a vůdci, jako jsou volení starostové. V mnoha zemích vidíme starosty schopné svoje občany zmobilizovat k aktivitě a koordinovat společné úsilí o prevenci a ochranu obyvatel. Alespoň částečná decentralizace moci a přenesení pravomoci na lokální úroveň je zásadní pro to, aby tato společenství byla odolná a aby zůstala zachovaná role občanů a občanek jako aktivních členů svých komunit.

Místní vlády nesou velkou odpovědnost za přímé a včasné reakce na výzvy spojené s omezením šíření koronaviru, vytváření záchranných sítí pro místní složky a také za zajištění přístupu k lékařské péči pro nakažené. Nyní, když je většina zemí v celostátních karanténách, musí místní vlády a komunity spolupracovat, aby zajistily správné a včasné reakce na řešení mimořádných událostí, včetně dodávek potravin, vody a prostředků hygieny.

 

9.

Zdraví je základní lidské právo. Všichni musíme spolupracovat v našem úsilí toto právo všem obyvatelům bez rozdílů zajistit, ale nesmíme u toho zapomínat na širší soubor lidských práv. Důstojnost žádné lidské bytosti nesmí být narušena, a to ani v tomto výjimečném stavu nouze veřejného zdraví. Riziko porušování demokratických principů a lidských svobod může být v tuto chvíli na mnoha místech vysoké. Vyzýváme proto vlády, aby činily veškerá rozhodnutí o omezení svobody lidí prostřednictvím transparentních demokratických procesů a také aby přísně omezily sledování osobních údajů pouze na nutné informace po dobu bezprostředního boje proti nákaze.

 

10.

Nouzová situace, které společně čelíme, je také příležitostí si uvědomit, že podobným vysokým rizikům denně čelí obrovské množství lidí na okraji společnosti. Miliony lidí trpí v současném světě hladem, ebolou, malárií, průjmy a dalšími nemocemi, ale také násilím a válkou. Solidarita, kterou společně dokážeme vybudovat, abychom zamezili šíření koronaviru, musíme zachovat a společně použít také v budoucnosti k tomu, abychom jako celosvětová společnost dokázali čelit i všem dalším mimořádným událostem, které znamenají pokoření lidskosti a dopadají na mnoho zranitelných, kteří často zůstávají bez zastání.

 

11.
Vyzýváme tímto národní vlády, aby projevily navenek svůj závazek zavádět rychlá, přiměřená, účinná a transparentní opatření na ochranu životů všech, počínaje u těch nejzranitelnějších z nás. Vyzýváme všechny, aby sdíleli tyto závazky a pomohli tím posílit naši schopnost stát při sobě navzájem a překonat tuto celosvětovou krizi. Naše vzájemná soudržnost je klíčová dnes i zítra, abychom společně zvládli vytvořit lepší, bezpečný a udržitelný svět, zvítězit v boji proti nerovnostem, vytvořit ve světě mír a spravedlnost pro všechny a v neposlední řadě rozpoznat a chránit krásu a důstojnost každého lidského života.

 

Česko proti chudobě a nerovnostem – člen Global Call to Action Against Poverty

 

Ke stažení

Každoročně umírají na světě až tři miliony lidí na malárii, z čehož více než 90 % připadá na africký kontinent. 6.cíl

6.cíl
Bojovat s HIV/AIDS, malárií a dalšími nemocemi

Obrázky k cílům MDG jsou práce studentů Střední grafické školy Hollar v Praze