Cesta k textu na webu --> www.ceskoprotichudobe.cz > Články

Dopis kampaně Česko proti chudobě ministrovi financí ČR

publikováno: 09.07.2007       téma: Ostatní

Vážený pan 
Ing. Miroslav Kalousek
ministr financí
Ministerstvo financí ČR
Letenská 15
118 10 Praha 1 – Malá Strana 

V Praze dne 3.7. 2007

07.07.2007


Věc: Poločas pro přihlášení se České republiky k závazkům vůči světovému společenství a žádost o navýšení objemu prostředků na zahraniční rozvojovou spolupráci ČR na 0,17% HND do roku 2010 s postupným navyšováním až na 0,33% HND do roku 2015.

Vážený pane ministře,

dne 7.7.2007 nastane poločas mezi dvěma časovými body – okamžikem, kdy se v roce 2000 zástupci 180 zemí světa na Summitu tisíciletí v New Yorku přihlásili k tzv. Deklaraci tisíciletí (mezi nimi byl i prezident ČR Václav Havel), a rokem 2015, kdy by měly být cíle vzešlé z této deklarace naplněny.

Jako zástupci kampaně nevládních organizací Česko proti chudobě, jejímž hlavním cílem je podporovat kroky vedoucí ke splnění těchto cílů a informovat o nich veřejnost, se na Vás obracíme s výzvou na dodržení mezinárodních závazků ČR směřujících ke zmírňování chudoby a s požadavkem na navyšování prostředků objemů zahraniční rozvojové spolupráce ČR do roku 2010 na 0,17% z hrubého národního důchodu (HND).

ČR v oficiálních dokumentech pokládá za svůj morální závazek podílet se na snižování chudoby v méně vyspělých a méně bohatých částech světa cestou ekonomicko-sociálního udržitelného rozvoje a dosahováním Rozvojových cílů tisíciletí (Millennium Development Goals – MDG). Proto se také Česká republika v květnu 2005 na zasedání Rady EU připojila spolu s dalšími vládami nových členských států EU k závazku zvýšit objem rozvojové pomoci na 0,17% HND v roce 2010 s postupným navyšováním až na 0,33% HND do roku 2015.

V roce 2006 byl objem prostředků na zahraniční rozvojovou spolupráci ČR (ZRS) 0,12% HND. Vláda ČR na začátku června 2007 odsouhlasila návrh státního rozpočtu, který povede k poklesu financování ZRS (rozpočtované v kapitole Všeobecná pokladní správa) v roce 2008 na 0,10% HND a ve střednědobém výhledu dokonce až na 0,09% HND v roce 2010.

Považujeme za alarmující, že vláda ČR rozhodla o tomto kroku v době ekonomického růstu, kdy naše země patří mezi čtyřicet nejbohatších zemí světa. Nové členské státy i s nižším ekonomickým výkonem směřují k naplnění finančních závazků (např. Slovinsko plánuje objem pomoci na rok 2008 na 0,14% HND). K výraznému poklesu objemu financí na ZRS navíc dojde v roce 2009, kdy bude ČR předsedat Radě Evropské unie.

Oceňujeme, že Ministerstvo financí přispívá k naplnění cílů vlády ČR na vytvoření sjednoceného a efektivního systému rozvojové spolupráce a humanitární pomoci. MF podpořilo zřízení organizační složky státu - Rozvojové středisko, řízené Ministerstvem zahraničních věcí, jako implementačního pracoviště pro řízení projektů v oblasti ZRS od 1.1. 2008. Tento krok plně podporujeme, neboť založení rozvojové agentury a efektivní a transparentní nastavení ZRS je naší dlouhodobou prioritou. Vedle institucionální změny je však nutné pokračovat v navyšování prostředků a dbát na formu a strukturu poskytované pomoci, která by měla odpovídat potřebám partnerských zemí, a to v koordinaci s dalšími donorskými zeměmi.

Dnes je jisté, že se většiny rozvojových cílů do roku 2015 nepodaří dosáhnout. Z velké části také proto, že ne všechny země dodržují své závazky na zvyšovaní ZRS. Ale ještě je čas tento vývoj v mnoha oblastech změnit pozitivním směrem. Věříme, že vláda ČR a Ministerstvo financí si uvědomují díl odpovědnosti ČR na zmírňování chudoby na světě a i přes potřebu stabilizování veřejných financí pro vstup ČR do euro zóny učiní veškeré kroky k tomu, aby do roku 2010 byla ČR schopná dodržet své mezinárodní závazky v oblasti rozvojové spolupráce a naplnit svoji pozici mezi vyspělými zeměmi světa.

Děkujeme za Vaše pochopení a podporu Vašeho ministerstva.

S pozdravem

za koordinační tým kampaně Česko proti chudobě

Dagmar Trkalová
hlavní koordinátorka 

Educon, o.s.
Tesaříkova 1027/2
102 00 Praha 10 - Hostivařkopie:
náměstek MF Tomáš Zídek
ředitelka odboru 58 MF Eva Anderová
ředitelka odboru 14 MF Jarmila Fuchsová
vrchní ředitel Skupiny Správa státního rozpočtu MF Bohdan Hejduk
ministr zahraničních věcí Karel Schwarzenberg
1. náměstek MZV Tomáš Pojar
náměstkyně MZV Helena Bambasová
vrchní ředitel TSII MZV Jakub Karfík
ředitelka ORS MZV Hana Ševčíková
ředitel odboru OSN Jan Kára

Na této planetě nemůžeme dosáhnout rozvoje a trvalého míru, pokud budou ženy ve společnosti nadále odsouvány do podřadných, často nebezpečných a úmorných společenských pozic. 3.cíl

3.cíl
Prosazovat rovnost pohlaví a posílit roli žen ve společnosti

Obrázky k cílům MDG jsou práce studentů Střední grafické školy Hollar v Praze