Cesta k textu na webu --> www.ceskoprotichudobe.cz > Články

Česko proti chudobě a druhý celosvětový Den bílé pásky 10.září 2005

Druh den bl psky se konal po celm svt v pedveer zasedn summitu OSN v New Yorku. Nevldn organizace sdruen v celosvtov kampani Vzva k boji proti chudob (www.whiteband.org  - Global Call to Action against Poverty) se snaily upozornit veejnost v evropskch i neevropskch zemch na zodpovdnost, kterou pijaly jejich nrodn vldy pi naplovn tzv. Rozvojovch cl tiscilet.

V roce 2000 se esk republika, tak jako i dalch 188 lenskch zem OSN spolu s Vatiknem a vcarskem, zavzala na Milniovm summitu k naplovn Rozvojovch cl tiscilet neboli osmibodovho programu k boji proti extrmn chudob. Osm bod tohoto programu, znm spe pod nzvem "partnerstv pro rozvoj", je zvazkem pro vyspl stty, jak eit prostednictvm nrodnch a mezinrodnch opaten poteby nejmn rozvinutch zem. Tato opaten se tkaj nejen tmatu oddluen a odbourn obchodnch barir, ale zrove i tdejho financovn rozvojov pomoci, kter by mla doshnout do roku 2015 ve 0,7% hrubho nrodnho dchodu (HND).

Evaluace pokroku dosaenho pi naplovn Rozvojovch cl tiscilet byla jednm z hlavnch bod programu zijovho summitu, jen se uskutenil po pti letech v New Yorku. Vchozm dokumentem pro jednn se stala zprva generlnho tajemnka Kofiho Annana s nzvem "Ve vt svobod", ve kter zdraznil potebu eit otzky rozvoje a pomoci zemm globlnho Jihu komplexn spolu s otzkami bezpenosti a ochrany lidskch prv a zrove vyzval vyspl zem, aby urychlily naplovn pijatch zvazk.

Tak esk republika se pipojila prostednictvm kampan ESKO PROTI CHUDOB k akcm konanm v rmci druhho dne bl psky. esk nevldn organizace sdruen v kampani se snaily rozpoutat diskusi o problmech rozvojovch zem a zskat tak podporu pro tlak na esk politick pedstavitele, aby plnili pijat mezinrodn zvazky.

Ve dnech 9. a 10. z probhly v deseti mstech republiky poulin akce, na nich se mli lid monost seznmit s cli a poadavky kampan a zrove je i symbolicky podpoit podpisem velk bl psky. Bl pska ze vech region republiky doshla nakonec dlky 50 metr a selo se na n okolo 3500 podpis. Soust esk vldn delegace, j vedl na summitu premir Ji Paroubek, se stal i koordintor kampan ESKO PROTI CHUDOB. V prbhu svho pobytu v New Yorku se premir Paroubek seel se zstupcem kampan na krtk osobn schzce, na kter byl ve strunosti seznmen s obsahem a poadavky kampan a zrove pevzal symbolicky velkou blou psku s podpisy lid z cel esk republiky. Ve svm projevu na summitu se pak premir vyjdil jednoznan na podporu rozvojov pomoci a zdraznil i zvazek, kter v tomto ohledu pijala esk republika: "esk republika se zavazuje, e pevezme svj dl zodpovdnosti." Zrove vyzdvihl snahy esk republiky i skutenost, e dvme z novch lenskch zem Evropsk Unie na rozvojovou pomoc nejvce.

Pes pozitivn vyznn premirova projevu na summitu zstv skutenost, e esk republika v souasnosti poskytuje na rozvojovou pomoc jen 0,11% hrubho nrodnho produktu (HNP) a pi souasnm plnovanm naven jen tko me doshnout do roku 2010 alespo rovn 0,17% HND, kterou pro nov lensk zem stanovila Evropsk unie. Zstupci kampan budou proto pokraovat v apelu na eskou politickou reprezentaci a poadovat, aby zmnila svj pstup k rozvojov pomoci nejen na verbln rovni, ale i prostednictvm konkrtn reformy programu zahranin rozvojov spoluprce esk republiky.

Na světě žije 2,2 miliardy dětí, pod hranicí chudoby jich žije 1 miliarda. Každé druhé dítě na této planetě je připraveno o své dětství v důsledku chudoby - ohroženo podvýživou nebo hladem, AIDS a dalšími nemocemi. 1.cíl

1.cíl
Odstranit extrémní chudobu a hlad

Obrázky k cílům MDG jsou práce studentů Střední grafické školy Hollar v Praze