Cesta k textu na webu --> www.ceskoprotichudobe.cz > Články

Nevládní organizace varují: Evropa dá na pomoc rozvojovému světu o 75 miliard eur méně, než slíbila

publikováno: 22.05.2008       téma: Ostatní

Tisková zpráva sdružení FoRS, kampaně Česko proti chudobě a evropské konfederace CONCORD, 22.5. 2008

PDF  Tisková zpráva ve formátu PDF, 200 kB

PDF  Příloha: Shrnutí zvláštní zprávy, 28 kB

 
Praha / Brusel
FoRS – České fórum pro rozvojovou spolupráci spolu s dalšími evropskými neziskovými organizacemi varuje, že vlády států Evropské unie selhávají v pomoci chudým zemím. Téměř miliarda lidí musí vyžít s méně než jedním dolarem na den. EU se kolektivně zavázala zvyšovat pomoc nejchudším lidem, ale poslední trendy ukazují, že v letech 2005 až 2010 vydá o 75 miliard eur méně, než slíbila.
 

Dnes v Bruselu a dalších zemích EU vychází zvláštní zpráva nevládních neziskových organizací s názvem „Neztrácejme čas: Evropské vlády neplní sliby týkající se výše a kvality pomoci“ (zveřejněná na www.concordeurope.org). Autoři zprávy odhadují, že EU vydá na pomoc chudým zemím do roku 2010 o 75 mld. eur (1,88 bilionu Kč) méně, než kolik slíbila. Poslední oficiální statistiky uveřejněné OECD v dubnu ukazují, že evropská rozvojová pomoc v roce 2007 prudce klesla. Rozvojová pomoc patnácky starých členských zemí EU se v absolutních číslech snížila o 5,8 procent kombinovaného HND, u Belgie, Francie a Velké Británie byl pokles dokonce o 10 až 30 procent. Podle OECD „není většina donorů na cestě k dosažení svých stanovených závazků navyšování pomoci a budou ji muset nebývale navýšit, aby své sliby splnili“. 

„Počet umírajících v Barmě se odhaduje na stovky tisíc, ceny potravin raketově rostou a každou minutou umírá jedna žena v důsledku nedostatečné péče během těhotenství nebo při porodu. Dnes, kdykoliv více než předtím, musí evropské státy dostát svým závazkům pomoci chudým zemím“, zdůrazňuje Justin Kilcullen, prezident Evropské konfederace nevládních organizací CONCORD.

Zahraniční rozvojová pomoc České republiky v roce 2007 činila podle předběžných statistik 3,6 mld. Kč, to je 0,11 % HNP. V roce 2006 přitom pomoc dosahovala 0,12 % HNP. Přitom již v roce 2010 by Česko mělo podle svých závazků na rozvojovou pomoc vynaložit 0,17 % HNP.

„Je alarmující, že ani krátce před svým předsednictvím v Radě EU není Česká republika schopná stanovit jasné kroky a časový plán k naplňování závazku pomoci nejchudším zemím. Česko se na půl roku stane předsedající zemí Rady EU a bude tedy vystupovat za hlavního  světového hráče v oblasti rozvojové spolupráce. Nejen proto by česká vláda měla zajistit růst bilaterální pomoci tak, aby nejen reflektoval, ale spíše převyšoval dynamický růst české ekonomiky“, zdůrazňuje Jana Krczmářová, ředitelka sekretariátu FoRS, která se společně s dalšími členy Českého fóra pro rozvojovou spolupráci a kampaně Česko proti chudobě podílela na sestavování údajů o ČR.

Neziskové organizace také zjistily, že vlády evropských států pokračují ve zkreslování svých statistik poskytované rozvojové pomoci prostřednictvím započítávání položek jako odpouštění dluhů, výdajů na péči o uprchlíky v donorských zemích či stipendií zahraničních studentů z rozvojových zemí. Tyto a další položky totiž neposkytují přímý efekt pomoci v rozvojové zemi. Zpráva ukazuje, že po odečtení těchto sporných položek stará patnáctka EU poskytla jen 0,33 % jejich hrubého národního příjmu jako opravdovou pomoc v roce 2007, přičemž už v roce 2006 jí měly vydávat 0,39 %.

Každý rok, kdy bude tento pomalý růst pokračovat, znamená o miliardy méně EUR pro nejchudší lidi na světě. “Nedodržené sliby stojí lidské životy. Pokud žijete v Senegalu, kde každé osmé dítě umírá před dosažením svého pátého roku života, pomoc znamená zlepšení zdravotnických služeb, což představuje rozdíl mezi životem a smrtí“, říká Moussa Faye, ředitel organizace ActionAid Senegal.

Rok 2008 je rokem testujícím věrohodnost evropských vlád. V září se sejde Fórum na vysoké úrovni o účinnosti pomoci v Akkře (Ghana) a bude revidovat postup EU v naplňování závazků sjednaných v roce 2005 v Paříži. “Evropa má odpovědnost chopit se své vedoucí role na tomto klíčovém setkání tím, že bude poskytovat větší a kvalitnější pomoc“, říká Marivic Raquiza z kampaně GCAP Jihovýchodní, Severní a Střední Asie (GCAP-SENCA).

Evropské neziskové organizace se přidávají k OECD a Evropské komisi a vyzývají evropské vlády, aby zavedly mechanismy pomoci, které respektují potřeby a lidská práva lidí žijících v chudobě, zajistí předvídatelnost pomoci a možnost jejího plánování ze strany vlád zemí příjemců (tj. rozvojových zemí) i kontrolu ze strany dárců.

 

Více informací poskytnou:

Jana Krczmářová, ředitelka, FoRS – České fórum pro rozvojovou spolupráci, sekretariat@fors.cz, +420 777 756 700

Veronika Divišová, koordinátorka mezinárodních vztahů, Člověk v tísni, o.p.s., veronika.divisova@peopleinneed.cz, +420 226 200 405, +420 777 787 928

Dagmar Trkalová, koordinátorka kampaně Česko proti chudobě, dagmar.trkalova@educon.cz, Tel.: +420 602 308 070

Jasmine Burnley, koordinátorka Aid Watch za CONCORD, jasmine.burnley@concordeurope.org, Tel: + 32 (0) 2 743 87 64.

Tiskoví mluvčí CONCORD:

Laura Sullivan, laura.sullivan@actionaid.org, +32 2 503 2422 nebo +32(0) 485 781255.

Alexander Woollcombe, alexander.woollcombe@oxfaminternational.org, +32 (0) 486 842 407.

 
 

Důležité poznámky a zdroje:

 • Zpráva “No Time to Waste: European governments behind schedule on aid quantity and quality“, fotografie a další jsou ke stažení na webových stránkách CONCORD: http://www.concordeurope.org.
 • Ve dnech 26. a 27.5. 2008 budou v Bruselu o rozvoji a pomoci jednat ministři zahraničních věcí a rozvojové spolupráce na zasedání Rady pro všeobecné záležitosti a vnější vztahy (GAERC – General Affairs and External Relations Council).
 • V roce 2002 se Evropská patnáctka dohodla na poskytování minimálně 0,33 % jejich HNP jako rozvojovou pomoc do roku 2006 a 0,7 % do roku 2015. V roce 2005 se dále vlády členských států zavázaly dávat alespoň 0,51 % do roku 2010. Dvanáct nových členských států se zavázalo poskytovat 0,17 % HNP do roku 2010 a 0,33 % do roku 2015.
 • Statistiky OECD za 2007 ukazují, že evropská rozvojová pomoc klesla z 0,41 % HNP v roce 2006 na 0,38 % HNP v roce 2007.
 • V roce 2005 všechny donorské země OECD podepsaly Pařížskou deklaraci o účinnosti pomoci, která obsahuje soubor indikátorů a úkolů pro zlepšení účinnosti pomoci. Vlády se opět sejdou v září 2008 v Akkře na Fóru na vysoké úrovni o účinnosti pomoci, aby zhodnotily pokrok a dohodly se na nových závazcích. EU si sama stanovila v roce 2005 ještě ambicióznější cíle. Nedávno uveřejněná zpráva organizace Eurodad ukazuje, jak moc je ještě třeba udělat pro to, aby donoři dostáli svým závazkům pro poskytování účinnější a odpovědnější pomoci.
 • Dne 26.5. se bude od 9:30 do 11:00 před Radou EU v Bruselu konat demonstrace nevládních neziskových organizací pod CONCORD a kampaně Global Call to Action against Poverty (GCAP). Účastníci demonstrace budou držet velký banner a budou upozorňovat na pokračující masivní trhliny v poskytování pomoci během zasedání GAERC. Média budou mít příležitost k získání fotografií a rozhovorů s autory zprávy a dalšími aktivisty.
 • FoRS – České fórum pro rozvojovou spolupráci je zájmové sdružení právnických osob – českých nestátních neziskových organizací zabývajících se rozvojovou spoluprací a humanitární pomocí. Sdružuje 28 členských a 13 pozorovatelských organizací. Předsedou sdružení je Šimon Pánek ze společnosti Člověk v tísni. FoRS je zakládajícím členem evropské konfederace CONCORD. www.fors.cz
 • CONCORD je evropská nevládní konfederace sdružující organizace zabývající se humanitární pomocí a rozvojovou spoluprací. Členy jsou národní platformy a mezinárodní sítě reprezentující přes 1 600 nevládních organizací, jež jsou podporovány miliony občanů v celé Evropě. CONCORD se snaží prostřednictvím reflexe a akcí ovlivňovat evropské politiky a pravidelně se angažuje v dialogu s evropskými institucemi a dalšími organizacemi občanské společnosti. CONCORD je součástí GCAP. Kontakt: Agnès Philippart (aphilippart@concordeurope.org) – Tel: +32 (0)2 743 87 77 - www.concordeurope.org.
 • Kampaň Česko proti chudobě je širokou koalicí českých nevládních a neziskových organizací z různých oborů (rozvojové, ekologické, gender etc.), která usiluje o to přitáhnout pozornost veřejnosti k mezinárodnímu úsilí v boji proti chudobě a Rozvojovým cílům tisíciletí a získat její podporu a aktivní přístup k problematice rozvojové spolupráce. Je členem GCAP.
 • GCAP je Globální výzva k akcím proti chudobě (Global Call to Action against Poverty) a představuje největší alianci občanské společnosti na světě, která spojuje občanská hnutí, mezinárodní nevládní organizace, odbory, místní skupiny, ženské organizace, církevní a mládežnické organizace, sdružení a další, kteří spolupracují v rámci 100 národních kampaní v boji proti chudobě. Hlavními požadavky jsou veřejná odpovědnost, spravedlivé vládnutí a naplňování lidských práv, spravedlivé nastavení světového obchodu, lepší a více pomoci, odpouštění dluhů, rovnost mužů a žen a práva žen. Kontakt: Julien Vaissier (gcapeuropesecretariat@whiteband.org). Tel: +32 (0)2 743 87 65 - www.whiteband.org.
 • Eurodad je Evropská síť pro dluh a rozvoj a je členem CONCORDu.
Na světě žije 2,2 miliardy dětí, pod hranicí chudoby jich žije 1 miliarda. Každé druhé dítě na této planetě je připraveno o své dětství v důsledku chudoby - ohroženo podvýživou nebo hladem, AIDS a dalšími nemocemi. 1.cíl

1.cíl
Odstranit extrémní chudobu a hlad

Obrázky k cílům MDG jsou práce studentů Střední grafické školy Hollar v Praze