Cesta k textu na webu --> www.ceskoprotichudobe.cz > Články

Splnění rozvojových cílů tisíciletí je i nadále reálné

publikováno: 17.03.2010       téma: Ostatní

TISKOVÁ ZPRÁVA OSN, 16. března 2009

Splnění rozvojových cílů tisíciletí je i nadále reálné 

Jen pouhých pět let již zbývá ke splnění tzv. Rozvojových cílů tisíciletí (MDGs), ambiciózního globálního plánu na snížení chudoby a zlepšení života stamilionů lidí. Generální tajemník OSN Ban Ki-moon při té příležitosti vyzývá svět k přijetí akčního plánu, který urychlí pokrok před klíčovým zářijovým summitem států v newyorském sídle OSN.

„Nesmíme zklamat více než miliardu lidí, kteří k mezinárodnímu společenství vzhlíží s nadějí, že dojde ke splnění slibů z Miléniové deklarace k zajištění lepšího světa pro všechny. Zářijové setkání v New Yorku musí potvrdit naše odhodlání dané sliby skutečně naplnit,“ říká šéf OSN ve zprávě „Keeping the Promise“ (Naplňování slibů), která byla dnes zveřejněna v New Yorku.

Zpráva je základem k jednání vlád o závěrečném dokumentu zářijového summitu OSN k MDGs (20. - 22.září 2010). Obsahuje přehled dosud dosažených úspěchů i poučení z chyb, upozorňuje na nedostatky, nové výzvy i příležitosti a předkládá doporučení na podnícení zřetelného pokroku v období zbývajících pěti let. V průběhu letošního roku vyjdou ještě další zprávy. V dubnu to bude statistický přehled plnění MDGs, na konci června přehled dosažených výsledků ke každému jednotlivému cíli a na začátku září podrobná analýza toho, co zbývá vykonat do roku 2015.

„Svět má znalosti i zdroje nutné k naplnění MDGs. Pokud se cíle splnit nepodaří, bude to naprosté selhání, morální i praktické. Selhání by také znamelo, že účinek současných hrozeb, ať už se jedná o nestabilitu, násilí, epidemie, degradaci životního prostředí či nekontrolovaný růst populace, se ještě znásobí,“ píše Ban Ki-moon ve zprávě.

Mnoho zemí dosáhlo při naplňování všech osmi MDGs výrazných úspěchů. Jsou mezi nimi i nejchudší země. To znamená, že MDGs lze splnit za předpokladu uplatňování vhodných politik, zajištění adekvátních investic a mezinárodní podpory.

Dosažený pokrok ale není rovnoměrný. Bez zvýšeného úsilí zřejmě zůstanou některé z cílů tisíciletí v mnoha zemích nenaplněny. Nejvíce problémů přetrvává ve skupině tzv. nejméně rozvinutých zemí (LDC), zemí bez přístupu k moři a některých malých ostrovních státech. Zejména se jedná o státy, které často postihují přírodní katastrofy a země, které procházejí či právě prošly ozbrojeným konfliktem.

Problémy v naplňování cílů nesouvisí s příliš vysokými ambicemi MDGs ani nedostatkem času. Jedná se spíše o nenaplněné závazky, nedostatečné financování, odhodlání a odpovědnost. Výsledkem těchto selhání je pomalý pokrok při zlepšování životních podmínek nejchudších vrstev. Dosud těžce vydřené výsledky navíc ohrožují ekonomická a potravinová krize.

Poučení

Zpráva generálního tajemníka předkládá řadu poučení z dosavadní praxe naplňování MDGs. Jedním z nejpodstatnějších je význam státního monopolu na strategie rozvoje. Úspěšné země uplatňují pragmatický mix politik, z nichž podstatnou část tvoří posilování domácích kapacit. Na jejich podporu je zapotřebí silnější podpory z oblasti mezinárodní spolupráce.

Ekonomický růst je sice nezbytný, ale sám o sobě k pokroku nestačí. Proces růstu musí být inkluzivní a spravedlivý, aby bylo možné maximalizovat jeho dopad na snižování chudoby a další rozvojové cíle. Dosud těžko vydobyté úspěchy mohou být snadno zmařeny ekonomickými a jinými krizemi. Země proto potřebují makroekonomické politiky zaměřené na budoucnost a podporující stabilní růst při zachování veřejných investic a sociální ochrany. Jen tak lze rozvojové cíle naplnit.

Další nezbytností je adekvátní, konzistentní a předvídatelná finanční podpora. Dále promyšlené a předvídatelné politické přístupy, a to na úrovni států i v mezinárodním prostředí. Je nutné výrazně posílit partnerství k vytvoření mezinárodního rámce pro odpouštění dluhů, vytváření pravidel obchodu, rámce pro oblast daňovou a technologickou i na potírání klimatické změny a adaptaci na ní. Jen tak lze dosáhnout dlouhodobého lidského rozvoje.

Sliby se musí plnit

Financování MDGs musí začít doma, na úrovni států. Rozvojové země musí být schopny zajistit a správně alokovat domácí příjmy. Mezinárodní dárci ale musí dostát svým dlouhodobým slibům o výrazně posílené oficiální rozvojové pomoci (ODA). ODA sice dosáhla v roce 2008 dosud nejvyšší úrovně, přesto zůstává mnoho slibů nenaplněných.

Závazek ODA na summitu G8 v roce 2005 v Gleneagles činil zhruba 154 miliard amerických dolarů (v současné hodnotě). Ke splnění tohoto závazku musí být letos prostřednictvím ODA rozděleno dalších 35 miliard USD. ODA pro Afriku musí být letos navýšena o 20 miliard USD, aby byl splněn cíl z Gleneagles na poskytnutí 63 miliard USD do roku 2010. „Pokud zůstanou tyto sliby nenaplněny, budou chudí strádat a mnozí z nich zemřou,“ píše se ve zprávě generálního tajemníka.

Zpráva zmiňuje několik nadějných návrhů vlád na adekvátní financování MDGs. Patří mezi ně financování na budování lepších zdravotnických systémů a iniciativa o potravinové bezpečnosti přijatá na summitu G8 v L’Aquile. Zohlednit je musí i letošní summity G8 a G20 v Kanadě.

Podle zprávy generálního tajemníka je nutné hledat i další inovativní způsoby financování a zářijový summit OSN by měl přijmout rámec odpovědnosti, jež zajistí konsolidaci globálních závazků pomoci. Ty mají obsahovat nejen termíny, ale i monitorovací a donucovací mechanismy.

Ban Ki-moon ve své zprávě vyzývá vyspělé i rozvinuté státy, nevládní organizace, soukromé podniky a celý multilaterální systém, aby co nejlépe přispěly k naplnění MDGs. Zářijový summit je jedinečnou příležitostí k posílení společných snah a partnerství na globání úrovni ve prospěch MDGs. „Dosažení rozvojových cílů je i nadále reálné, ale jedině za předpokladu dostatečné vůle, politik, zdrojů a úsilí,“ zdůraznil šéf OSN.

Zprávu generálního tajemníka OSN (35 stran, pdf) můžete číst či stáhnout na adrese www.un.org/millenniumgoals

Každou minutu zemře jedna žena na následky problémů spojených s těhotenstvím, ročně více než půl milionu. 99 % těchto úmrtí se odehraje v Africe, Asii a Latinské Americe. 5.cíl

5.cíl
Zlepšit zdraví matek

Obrázky k cílům MDG jsou práce studentů Střední grafické školy Hollar v Praze