Cesta k textu na webu --> www.ceskoprotichudobe.cz > Články

Zpráva z regionálního semináře „GLOBALIZATION, SUSTAINABLE....

publikováno: 07.06.2006       téma: Informace o akcích

Zpráva z regionálního semináře „GLOBALIZATION, SUSTAINABLE DEVELOPMENT AND TRADE – POLICY ISSUES, ADVOCACY SKILLS AND NEEDS OF CENTRAL AND EASTERN EUROPEAN NGOs“, který se uskutečnil v Praze ve dnech 21. – 24. května 2005. Ve dnech 21. až 24. května proběhl v prostorách Karlínského Spektra seminář věnovaný problémům globalizace, udržitelného rozvoje a obchodu. Seminář byl organizován Pražským institutem pro globální politiku – Glopolis a mezinárodní sítí nevládních organizací „Seattle to Brussels“.
foto ze semináře

Seminář byl určen především zástupcům nevládních a neziskových organizací z České republiky a ze zemí střední a východní Evropy. Zároveň se jej zúčastnili i reprezentanti evropských sítí nevládních organizací (např. Friends of the Earth Europe, WEED, Action Aid, Institute for Agriculture and Trade Policy, Coordination Paysanne Européenne ad.). Jeho cílem bylo propojit nevládní organizace, které se globalizací zabývají v rámci států EU 15 s nevládními organizacemi, jež se této problematice věnují v nových členských zemích EU a dalších částech postkomunistické Evropy.

foto ze semináře

Seminář byl zaměřen především na témata ekonomické globalizace a na aktuální otázky, kterými se zabývá Světová obchodní organizace (WTO) po ministerské konferenci v Hongkongu. Zvláštní důraz byl kladen zejména na ty otázky, které rezonují i ve středoevropském regionu (např. liberalizace/privatizace služeb, zemědělství, přístup na nezemědělské trhy). Značný prostor byl věnován případovým studiím ze zemí střední a východní Evropy, které na konkrétních příkladech ukazovaly problémy, s nimiž se musí tranzitivní ekonomiky těchto zemí vyrovnávat (např. privatizace vodovodních systémů na Slovensku, zneužívání pracovní síly v textilním průmyslu v Bulharsku aj.). Podstatná část semináře byla orientována na zvyšování expertních kapacit nevládních organizací ze střední a východní Evropy, a to jak v oblasti analýzy a monitoringu, tak i ve schopnostech, kterými mohou nabyté informace efektivně předávat různým cílovým skupinám (veřejnosti, médiím, státní správě či politikům). V současné době probíhá zpracování závěrů semináře. Prezentace a další materiály, které byly na semináři představeny, stejně jako závěrečné shrnutí budou k dispozici na CD-ROM. Případní zájemci se mohou přihlásit na emailové adrese [email]kopecny@glopolis.org[/email]. Všechny materiály budou rovněž v dohledné době k dispozici ke stažení na internetových stránkách [linknew=http://www.glopolis.org]www.glopolis.org[/linknew]. [i]Ondřej Kopečný, Glopolis[/i]

V roce 2003 žilo v Německu, Francii, Řecku a Itálii dohromady 10,6 milionů dětí. Stejný počet jich v tomtéž roce celosvětově zesnulo. V naprosté většině těchto případů tomu šlo předejít. 4.cíl

4.cíl
Snížit dětskou úmrtnost

Obrázky k cílům MDG jsou práce studentů Střední grafické školy Hollar v Praze