Cesta k textu na webu --> www.ceskoprotichudobe.cz > Články

Manuál pro české rozvojové NNO Gender in Development Matters

publikováno: 08.11.2011       téma: Gender

Otevřená společnost, o.p.s. – Centrum ProEquality realizovala za podpory MZV v roce 2011 projekt Posilování kapacit rozvojových NNO v začleňování genderu. Cílem projektu bylo posílit odbornost a kapacity rozvojových NNO v oblasti začleňování genderu do rozvojových projektů a zároveň posílit interní politiky NNO v zohledňování tématu a přispět tak k větší efektivnosti české zahraniční rozvojové spolupráce a větším dopadům na snižování chudoby.

Doposud byl gender v projektech zohledněn spíše formálně a projektů zaměřených přímo na posílení postavení žen bylo českými NNO realizováno poskrovnu. České NNO jsou si toho vědomy a od začátku byly zapojeny do projektu prostřednictvím pracovní skupiny Gender Českého fóra pro rozvojovou spolupráci (FoRS). Pracovní skupina Gender se shodla na potřebě praktického školení v začleňování genderu a vyškolení vlastních školitelů a školitelek v rámci jednotlivých rozvojových NNO, kteří by se stali nositeli genderové tématiky ve své organizaci (tzv. Gender Focal Points).

V rámci projektu proběhlo školení na posílení kapacit Gender Matters, které vedla lektorka z britské nevládní organizace One World Action. Školení bylo připraveno zahraniční lektorkou ve spolupráci s expertním týmem projektu, který měl zároveň na starosti přípravu školícího manuálu pro rozvojové NNO. Školení bylo pojato interaktivní formou, byl kladen důraz na porozumění genderové problematice v kontextu rozvojových projektů a na práci s vlastními případovými studiemi. Školení se zúčastnili zástupci a zástupkyně rozvojových NNO, lidskoprávních NNO, genderových NNO i státní správy.

Klíčovým výstupem projektu je školící manuál Gender in Development Matters: Resource book and training kit for development practitioners. Manuál byl připraven jako výukový materiál pro české rozvojové NNO a jejich partnerské organizace. Kromě mnoha školících aktivit obsahuje případové studie rozvojových projektů českých NNO. 

Ke stažení

Na každého člověka na této planetě připadá spotřeba energie odpovídající ekvivalentu více než 1,6 tuny ropy ročně. Přitom na 2 miliardy lidí nemá přístup ke zdroji elektrické energie. 7.cíl

7.cíl
Zajistit udržitelný stav životního prostředí

Obrázky k cílům MDG jsou práce studentů Střední grafické školy Hollar v Praze