Cesta k textu na webu --> www.ceskoprotichudobe.cz > Články

Zelená ekonomika: Týká se to i vás?

publikováno: 04.06.2012       téma: Změna klimatu a rozvoj

Informační centrum OSN v Praze
4. června 2012

 

5. června je Světový den životního prostředí

Zelená ekonomika – týká se to i vás? To je téma letošního dne životního prostředí. První část tématu míří na samotnou zelenou ekonomiku. U toho ale také většina lidí skončí, protože tento koncept považují za příliš složitý a tím i nesrozumitelný.

Je to ale naopak. Zelená ekonomika je skutečně něco, co lze aplikovat všude kolem nás a zapojit se může kdokoliv. Program OSN pro životní prostředí (UNEP) definuje zelenou ekonomiku jako zlepšování života lidí, sociální spravedlnosti a současně snižování environmentálních rizik. Zjednodušeně můžeme o zelené ekonomice mluvit jako o ekonomice nízkouhlíkové, úsporné a sociálně inkluzivní.

Z praktického pohledu znamená zelená ekonomika růst příjmů a zaměstnanosti prostřednictvím veřejných i soukromých investic ve prospěch snižování emisí do ovzduší, zvyšování energetické efektivnosti a zlepšování hospodaření se zdroji. Takové investice musíme podněcovat a podporovat v oblasti veřejných výdajů a reformních politik a změnami v oblasti regulace.

Jak ale tohle všechno souvisí s vámi? To je právě druhá část tématu letošního dne životního prostředí. Pokud má být zelená ekonomika součástí sociální spravedlnosti a inkluzivnosti, pak se týká právě vás! A otazník za letošním tématem je míněn jako výzva, abychom se všichni snažili dozvědět se o zelené ekonomice více a zároveň zjistit, jestli ve vaší zemi počítá i s vámi.

 Vyvrátit mýtus, že mezi ekonomickým a ekologickým stavem společnosti existuje rozpor

„V období, kdy se svět připravuje na Konferenci OSN o trvale udržitelném rozvoji (Rio+20), je Světový den životního prostředí příležitostí poukázat na potřebu změny způsobu uvažování o udržitelné budoucnosti světa. Letošní téma „Zelená ekonomika – týká se to i vás?" upozorňuje na to, jak důležitou úlohu sehráva každý jedinec v procesu udržení ekologické stopy lidstva v mezích možností této planety,“ upozorňuje v poselství de dni životního prostředí generální tajemník OSN Pan Ki-mun.

„Počet obyvatel světa dosáhl loni 7 miliard, do roku 2050 se ale zřejmě vyšplhá až k 9 miliardám. To bude znamenat větší tlak nejen na už nyní přeplněná města, ale i na přírodní zdroje, protože poroste poptávka po potravinách, vodě i energiích. Také to znamená, že se více lidí bude ucházet o práci. Dnes je celosvětový počet nezaměstnaných přibližně 1,3 miliardy. A další půlmiliarda se k trhu práce připojí v průběhu příštích deseti let.“

Šéf OSN dále upozorňuje, že je nutné vyvrátit mýtus, že mezi ekonomickým a ekologickým stavem společnosti existuje rozpor. Rozumné politiky a správně namířené investice pomohou státům uchránit životní prostředí a ekonomika může zároveň růst s tím, že se budou zvyšovat i pracovní příležitosti. Za velkou příležitost k prohloubení závazku k udržitelnému rozvoji považuje Pan Ki-mun nadcházející konferenci OSN v Riu de Janeiro.

HDP již nestačí

„V Riu se musíme shodnout na tom, že měření růstu a bohatství pomocí HDP již nestačí. Měli bychom se zároveň dohodnout, že svět potřebuje soubor trvale udržitelných cílů, jež budou vycházet z Rozvojových cílů tisíciletí. A měli bychom se výrazně pohnout v zásadních otázkách udržitelnosti: v oblastech týkajících se energií, vody, potravin, měst, oceánů, pracovních příležitostí a postavení žen.“

U příležitosti Světového dne životního protředí vyzývá generální tajemník OSN vlády států, soukromý sektor i všechny jednotlivce, aby zvolili cestu trvalé udržitelnosti jako cestu do budoucnosti, kterou chceme.

10 praktických bodů pro zelenější planetu

Budovy
Stavby a budovy mají velký vliv na globální zdroje a klima. Energetický audit vaší domácnosti nebo firmy vám může pomoci snížit klimatickou stopu vaší budovy a v důsledku toho výrazně ušetříte na energetických nákladech. Chcete-li postavit dům, spojte se s firmami, které podnikají v oblasti snižování energetické náročnosti budov.

Rybolov
Nadměrný rybolov v mnohých částech světa ohrožuje zásoby ryb. Je proto nutné společně najít udržitelné praktiky v rybolovu. Vy můžete přispět tím, že budete při nakupování dávat přednost rybám a rybím výrobkům s certifikátem uržitelnosti.

Lesy
Odlesňování přispívá z 20% k růstu globálních emisí skleníkových plynů. Na udržitelném hospodaření s lesy jsou závislí lidé i ekosystémy. Dávejte přednost elektronickým dokumentům před papírovými a/nebo požadujte výrobky s certifikátem udržitelně obhospodařovaných lesů.

Doprava
Individuální jízda autem je neefektivní ekonomicky i z hlediska životního prostředí. Sdílení aut a využívání veřejné dopravy snižuje dopad na životní prostředí i ekonomiku. Chůze a jízda na kole má pozitivní vliv na vaše zdraví i na životní prostředí. Volbou alternativních dopravních prostředků podporujete zelenou ekonomiku.

Voda
Miliardy lidí nemají přístup k pitné vodě. S rostoucí populací se tento problém jen zhorší. I drobné změny v chování a přístupu k vodě mohou pomoci chránit zdroje této životně důležité komodity. Vypněte kohoutek, když vodu nepoužíváte, zapněte pračku až když je plná prádla, sprchujte se kratší dobu a nekropte trávník, když je přirozeně zavlažený. Klíčem k zelené ekonomice je snížení objemu využívaných zdrojů. Voda je tím nejdůležitějším zdrojem nutným k životu. 

Zemědělství
Počet obyvatel Země roste. Je načase založit zemědělskou výrobu na udržitelnosti. Jen tak dokážeme uživit všechny lidi na světě. Pěstujte si vlastní zeleninu, používejte sezónní produkty a nakupujte na trzích místní farmářské výrobky. Nákupem lokálních produktů vysíláte signál, že podporujete zelenou ekonomiku a udržitelné zemědělství.

Energetika
Současné mainstreamové energetické zdroje – ropa, uhlí a plyn –škodí zdraví a životnímu prostředí. Jsou to současně neudržitelné zdroje ve světě, jehož potřeby stále narůstrají. Čisté a udržitelné energie podpoříte tím, že budete odebírat zelenou energii, nebo do ní budete přímo investovat. Zamyslete se i nad vlastní spotřebou. Vypínejte světlo a elektrické přístroje kdykoli je nepoužíváte. Vytápějte své domovy jen když jste doma.

Turismus
Turismus může být přínosem pro ekonomiku, ale jen za předpokladu, že nemá negativní vliv na životní a sociální prostředí.
Chovejte se udržitelně na cestách stejně jako doma: kupujte místní výrobky, minimalizujte spotřebu vody i energie, apod.
Obracejte se na agentury, které podporují ekoturismus a dbejte, aby vaše chování nemělo negativní dopad na místní prostředí.

Odpady
Když něco vyhazujete, ztrácíte tím možnost takový materiál znovu použít a především přispíváte k tvorbě metanu (nejvýznamnější skleníkový plyn), který se uvolňuje ze skládek. Elektronika se globálně recykluje jen z 15%. Recyklací a kompostováním vhodných materiálů významně přispíváte ke snižování spotřeby primárních zdrojů.

Výroba a průmysl
Výrobní a průmyslové podniky jsou hnací silou ekonomického růstu i zaměstnanosti. Je ale dobré dát někomu práci jen za cenu znečišťování a vypouštění škodlivin? Buďte uvážlivými spotřebiteli. Podporujte podniky, které se zaměřují na udržitelnost výroby a investují do obnovitelných zdrojů. Tzv. greenwashing, tedy zelená propaganda, je všude kolem nás. Řada podniků ale myslí udržitelnost svého podnikání upřímně. Nebuďte pohodlní a dejte si práci zjistit, které podniky to jsou.

Více o zelené ekonomice na internetových stránkách Programu OSN pro životní prostředí UNEP (www.unep.org). Nebo sledujte UNEP na sociálních sítích, jako je Twitter nebo Facebook.

Každou minutu zemře jedna žena na následky problémů spojených s těhotenstvím, ročně více než půl milionu. 99 % těchto úmrtí se odehraje v Africe, Asii a Latinské Americe. 5.cíl

5.cíl
Zlepšit zdraví matek

Obrázky k cílům MDG jsou práce studentů Střední grafické školy Hollar v Praze