Cesta k textu na webu --> www.ceskoprotichudobe.cz > Články

Den lidských práv 2013

publikováno: 10.12.2013       téma: Ostatní

iCentrum OSN v Praze

20. výročí založení Úřadu vysokého komisaře OSN pro lidská práva

Od roku 1950 si celý svět připomíná 10. prosinec jako Den lidských práv. V tento den v roce 1948 přijalo Valné shromáždění OSN Všeobecnou deklaraci lidských práv. Je významnou připomínkou základních práv a svobod každého člověka, ke kterým se sice hlásí všechny členské státy OSN, ale ne všude je jejich dodržování realitou.

Letos si připomínáme 20. výročí založení Úřadu vysokého komisaře OSN pro lidská práva. Jeho mandát a pravomoci byly jednomyslně schváleny Valným shromážděním OSN v prosinci 1993 na podporu všeobecného respektu k lidským právům. Stalo se to na doporučení delegátů Světové konference o lidských právech konané téhož roku ve Vídni. Vídeňská deklarace a Akční program, jež byly světovou konferencí schváleny, se staly počátkem nového úsilí na ochranu a podporu lidských práv a jsou považovány za jedny z nejvýznamnějších dokumentů o lidských právech v poslední době.

Informační centrum OSN v Praze připravilo ke Dni LP interaktivní vzdělávací program o lidských právech ve světě pro středoškoláky. Ve dnech 9. až 11. prosince se programu zúčastní skupiny z osmi středních škol, které projevily zájem. Součástí programu je nejen výklad, ale i promítání krátkých videí (s českými titulky), kvíz i profily světových osobností, které se staví či v nedávné minulosti stavěly na stranu ochrany lidských práv (Václav Havel, Nelson Mandela, Aun Schan Su Ťij, Martin Luther King či čerstvá nositelka Sacharovovy ceny Malala Júsufzaiová).

Mimořádné politické, sociální a ekonomické události posledních dvou desetiletí jen potvrzují, jaký potenciál má Všeobecná deklarace lidských práv. Došlo k oživení lidskoprávního hnutí ve světě a jen málokdo si v roce 1993 uměl představit takový pokrok v uplatňování principů a zásad lidských práv ve zvykovém právu jednotlivých států.

Za posledních dvacet let došlo k zásadnímu zlepšení v uplatňování práv žen, k posílení mezinárodního práva v oblasti naplňování odpovědnosti za porušování
lidských práv, i ke zlepšení v ochraně a prosazování práv marginalizovaných skupin
obyvatelstva. Podstatně se také zlepšilo chápání univerzality a nedělitelnosti lidských
práv.

Den lidských práv 2013

Téma letošního Dne lidských práv: „20 let práce ve prospěch vašich práv“. V tomto
duchu proběhne připomenutí ve všech částech světa. Zvláštní oslavy proběhnou
v ženevském Úřadu vysoké komisařky OSN pro lidská práva (5. prosince) a v sídle
OSN v New Yorku (10. prosince).

Úspěchy v ochraně lidských práv

Vytvořením funkce Vysokého komisaře pro lidská práva v roce 1993 vznikl nezávislý
a autoritativní hlas, který obhajuje lidská práva v celém světě. Úřad vysokého
komisaře OSN pro lidská práva (OHCHR) reaguje na současné krize, podporuje
obhájce lidských práv a přibližuje lidská práva lidem. Obhajováním lidských práv,
monitoringem a vzdělávacími aktivitami v oblasti lidských práv přispívá k legislativním
a politickým reformám, které posilují odpovědnost za porušování lidských práv.

V oblasti podpory lidské důstojnosti, svobody i práv zůstává mnoho velkých výzev.
Za poslední dvě desetiletí nicméně došlo k výraznému pokroku. Toto je
20 nejvýznamnějších úspěchů v ochraně lidských práv od roku 1993:

 1. Ekonomická, sociální, kulturní, občanská a politická práva a právo na rozvoj jsou uznávána za univerzální, nedělitelná a vzájemně se posilující práva všech lidských bytostí bez rozdílu.
 2. Lidská práva se stala středobodem celosvětové debaty o míru, bezpečnosti a rozvoji.
 3. Na podkladě Všeobecné deklarace lidských práv z roku 1948 vznikají nové lidskoprávní normy a dodržování mezinárodních úmluv o lidských právech se výrazně zlepšilo.
 4. V rámci mezinárodního práva bylo dosaženo explicitní ochrany práv dětí, žen, obětí týrání, osob se zdravotním postižením a regionálních institucí. Pokud dojde k jejich porušování, mají jednotlivci možnost obrátit se na mezinárodní orgány, které vznikly v rámci mezinárodních úmluv.
 5. Práva žen jsou nyní považována za základní lidská práva. Diskriminace a násilí páchané na ženách stojí v čele lidskoprávního diskurzu.
 6. Existuje celosvětová shoda nad tím, že vážné porušování lidských práv nesmí zůstat nepotrestáno. Všechny oběti porušování lidských práv se mohou dovolávat spravedlnosti, a to i po znovuzavedení vlády práva po skončení konfliktů. Mezinárodní trestní tribunál je institucí, která přivádí k odpovědnosti pachatele válečných zločinů a zločinů proti lidskosti.
 7. Došlo k zásadnímu posunu ve vnímání a uznávání lidských práv osob s postižením,  zejména v oblasti jejich plného a aktivního zapojení do všech oblastí života na bázi rovnosti.
 8. Nyní máme také k dispozici mezinárodní rámec uznávající problémy, jimž čelí migranti a jejich rodiny a zaručuje jejich práva i práva přistěhovalců, kteří nemají dokumenty.
 9. Na mezinárodní agendu byla také zařazena práva homosexuálů, bisexuálů a transsexuálů.
 10. Stále častěji jsou v rámci mezinárodních mechanismů v oblasti lidských práv identifikovány a řešeny výzvy a problémy, jimž čelí původní obyvatelstvo a menšiny, zejména jejich právo na nediskriminaci.
 11. Rada OSN pro lidská práva, zřízená v roce 2006, se zaměřuje na důležité a citlivé otázky. Její periodické zprávy umožňují zemím navzájem posuzovat jednotlivé případy v oblasti lidských práv, vydávat doporučení a poskytovat podporu.
 12. Nezávislí experti a orgány na lidská práva monitorují a vyhodnocují situace podle témat a podle států. Sledují všechna práva ve všech částech světa a vypracovávají veřejně přístupné zprávy, které zvyšují odpovědnost a pomáhají v boji proti beztrestnosti.
 13. Státy a Organizace spojených národů uznávají klíčovou roli občanské společnosti v rozvoji lidských práv. Občanská společnost stojí v čele prosazování a ochrany lidských práv, upozorňuje na problémy a navrhuje inovativní řešení, usiluje o prosazování nových norem, přispívá k tvorbě politik, posiluje hlas bezmocných, posiluje celosvětové povědomí o právech a svobodách jednotlivců a pomáhá zavádět udržitelné změny.
 14. Zlepšilo se povědomí a informovanost a zvýšily se nároky veřejnosti na transparentnost a odpovědnost ze strany vlád a na právo plně se podílet na veřejném životě.
 15. Národní instituce pro lidská práva se staly nezávislejšími i více autoritativními a mají více vlivu na správu věcí veřejných. Více než třetina států dnes disponuje minimálně jednou institucí tohoto typu.
 16. Fond OSN pro oběti mučení pomohl již více než 100 tisícům obětí. Podobně Dobrovolný svěřenecký fond OSN pro současné formy otroctví pomohl poskytnout humanitární, právní a finanční pomoc obětem v rámci více než 500 projektů.
 17. Oběti obchodu s lidmi se nyní těší všem lidským právům a nejsou již považovány za zločince.
 18. Panuje stále větší konsensus, že obchodní společnosti mají odpovědnost za dodržování lidských práv.
 19. Existují nová doporučení, která podporují svobodu projevu a zároveň dávají státům návod, kdy lze mluvený projev považovat za přímé podněcování k nenávisti a násilí.
 20. Mezinárodní právo zaměřené na oblast lidských práv se neustále vyvíjí a rozšiřuje svou působnost tak, aby bylo schopno řešit nové otázky jako např. práva starších osob, právo na pravdu, čisté životní prostředí, vodu a kanalizaci či potraviny.

Více informací:
Den LP na stránkách Úřadu vysoké komisařky OSN pro lidská práva
http://at20.ohchr.org/human-right-day.html

Video ke Dni LP (The Road Ahead – 3 min.)
http://at20.ohchr.org/videos.html

Logo a další vizuální materiály
http://at20.ohchr.org/materials.html#hr_logos_branded

Ke stažení

Každoročně umírají na světě až tři miliony lidí na malárii, z čehož více než 90 % připadá na africký kontinent. 6.cíl

6.cíl
Bojovat s HIV/AIDS, malárií a dalšími nemocemi

Obrázky k cílům MDG jsou práce studentů Střední grafické školy Hollar v Praze