Cesta k textu na webu --> www.ceskoprotichudobe.cz > O kampani > Strategie kampaně

Strategie kampaně

Zástupkyně a zástupci organizací spolupracujících na kampani Česko proti chudobě (ČpCH) se dohodli na pokračování kampaně za spravedlnost a odstranění všech forem chudoby. Navázali tak na globální shromáždění mezinárodní sítě Globální výzvy k akcím proti chudobě (GCAP) a jeho závěry vyjádřené v New Yorské deklaraci. V tomto dokumentu jsou stručně shrnuty základní strategie a postupy k budoucí práci, aktivitám a podpoře aktivních skupin v boji s chudobou, a to na regionální, národní, kontinentální i globální úrovni.

Zástupkyně a zástupci spolupracujících organizací se dohodli na novém názvu kampaně: Česko proti chudobě a nerovnostem (ČpCHN), které lépe odráží prosazované cíle. Shodli se také na tom, že dosavadní materiály se starým logem a názvem je možno nadále používat.

Konkrétní aktivity a akce ČpCHN budou plánovány v souvislosti s aktuální situací, využitelnými kapacitami i reálnými možnostmi organizací do kampaně zapojených. Cílem je vytvoření co největšího synergického efektu postaveného na spolupráci a podpoře společných zájmů. Kampaň podpoří činnost spolupracujících organizací, skupin a jednotlivců a povede i k mobilizaci dalších lidí na podporu mezinárodních snah za odstranění všech forem chudoby a nerovností tak, aby nikdo nezůstal stranou.

Základním rámcem prosazování těchto snah se stává deklarace Přeměna našeho světa: Agenda pro udržitelný rozvoj 2030, se zaměřením na oblasti: lidé, planeta, prosperita, mír a spravedlnost a partnerství. Následně se pak budeme soustředit na Cíle udržitelného rozvoje, které jsou základem rozvojové strategie na mezinárodní i národní úrovni - Česká republika 2030.

Vzhledem ke stále rostoucí propojenosti života lidské civilizace na naší planetě na jedné straně a nebezpečně rostoucímu izolacionismu na straně druhé chce kampaň Česko proti chudobě a nerovnostem neustále poukazovat na to, jak velká i malá rozhodnutí ovlivňují životy lidí na celé planetě. Spojení globální a lokální agendy bude základním postupem pro další práci. Proto chceme posilovat povědomí o lidských právech i o odpovědnosti vůči společenství.

Základní východisko: Zaměřit se na nerovnosti

Nová ČpCHN se více zaměří na odstraňování nerovností. To je v souladu se závěry celosvětového shromáždění GCAP v New Yorku v roce 2015. Nejde o zásadní změnu, podobná idea byla součástí kampaně ČpCH od samého počátku a promítala se v jejích dokumentech a materiálech. V současnosti, kdy 62 lidí vlastí tolik bohatství, jako polovina planety, je ovšem zřejmé, že řešit rozvoj bez spravedlivého sdílení vytvořených hodnot není možné. Rostoucí nerovnost podkopává důstojnost i soudržnost společnosti. Tato frustrace pak vede k extremismu, rozdělení společnosti a hledání vnitřních i vnějších nepřátel.

K tomu, abychom zajistili udržitelná řešení, je nezbytně nutné zapojit do rozhodování ty, kterých se to týká – vyloučené komunity, marginalizované skupiny, nezaměstnané, ženy, mladé lidi, seniory, lidi s postižením – ti všichni musí být hlavními činiteli změny. Odstraňování nerovností musí probíhat uvnitř jednotlivých zemí i mezi nimi.

Při práci na přípravě agendy po roce 2015 GCAP i ČpCH zdůrazňovaly význam a ústřední postavení řešení nerovností a zajištění aktivní účasti lidí v rozvojových aktivitách. To, že se stala ve výsledném dokumentu o SDGs přijatém OSN nerovnost samostatným cílem, je velkým úspěchem advokační činnosti mezinárodní sítě GCAP, které je ČpCHN součástí. Přijatý dokument také uznává význam participace lidí. Proto budeme i nadále podporovat strategie a postupy, jejichž nedílnou součástí bude zapojení lidí, které jim umožní, aby o svém životě a životě svých potomků mohli rozhodovat sami v duchu zajištění udržitelného důstojného života. Tím jsme obnovili svůj politický závazek poukazovat na strukturální aspekty a příčiny chudoby a zajistit, aby "nikdo nezůstal stranou“ a "důstojný život pro všechny" se stal realitou.

Každou minutu zemře jedna žena na následky problémů spojených s těhotenstvím, ročně více než půl milionu. 99 % těchto úmrtí se odehraje v Africe, Asii a Latinské Americe. 5.cíl

5.cíl
Zlepšit zdraví matek

Obrázky k cílům MDG jsou práce studentů Střední grafické školy Hollar v Praze