Cesta k textu na webu --> www.ceskoprotichudobe.cz > Témata > Příliš vzdálené cíle > 6. cíl > 7. úkol

6. BOJOVAT S HIV/AIDS, MALÁRIÍ A DALŠÍMI NEMOCEMI

 

Úkol č. 7

Do roku 2015 zastavit a zvrátit šíření HIV/AIDS.

Snad žádný jiný úkol v rámci Rozvojových cílů tisíciletí nevyburcoval takovou pozornost a finanční podporu jako snaha o zastavení a zvrácení šíření HIV/AIDS. Je to dáno i tím, že HIV/AIDS ohrožuje také obyvatele vyspělých států. Z toho důvodu jsou vlády i farmaceutické korporace ochotny investovat do boje s touto pandemií tak velké objemy finančních prostředků. Ani tato situace však neotevřela cestu k existujícím lékům těm nejchudším a počty obětí stále rostou.

Stále stejný trend

Na konci roku 2006 žilo na světě zhruba 39,5 milionů lidí nakažených virem snížené imunity (HIV) nebo již s chorobou AIDS oproti 32,9 miliónům v roce 2001. Pouze v roce 2006 se tímto virem nově nakazilo 4,3 miliónu lidí, hlavně v regionech východní Afriky a Společenství nezávislých států (SNS), kde tento počet nově infikovaných roste nejrychleji. Počet lidí, kteří umřeli v důsledku AIDS a souvisejících zdravotních komplikací také stoupl, z počtu 2,2 milionů v roce 2001 na 2,9 milionů v roce 2006.

Nejhorší situace je v zemích subsaharské Afriky a v procentuálním zastoupení jsou na tom nejhůře země jižní Afriky - Svazijsko, Botswana, Zambie, Zimbabwe, Lesotho a Namibie.

59 % nakažených v subsaharské Africe tvoří ženy. Mezi příčiny vysoké koncentrace HIV/AIDS mezi ženami patří především jejich nerovné postavení vůči mužům a pověry. Jako nakažené zažívají mnohem větší stigmatizaci a diskriminaci než muži.

Kolik ještě nových milionů sirotků ?

Z dostupných dat a odhadů OSN lze vyčíst, že kvůli AIDS bylo v zemích subsaharské Afriky v roce 2005 registrováno přes 11,5 milionů dětí-sirotků, kteří ztratily alespoň jednoho z rodičů. Ze stejné statistiky vyplývá, že vůči roku 2003 (9,6 milionů sirotků) se jedná o téměř dvoumilionový nárůst. Mezi nejhůře postižené země patří Jihoafrická republika s 1,2 milionem sirotků, dále Zimbabwe a Keňa - obě 1,1 milionu, Uganda - 1 milion a Nigérie s 930 tisíci.
Velmi smutnou charakteristikou, která provází šíření AIDS, jsou případy, kdy nemoc způsobí smrt obou rodičů. Sirotci z takových rodin jsou v daleko větší sociální i ekonomické nevýhodě, protože naprosto závisí na širším příbuzenstvu a hrozí jim úplná ztráta přístupu k dostatečné výživě, základní lékařské péči a vzdělání.

Prevence a levné léky

V roce 2005 zemřelo ve světě na AIDS 2,24 milionů lidí, což je mírný nárůst oproti roku 2003, kdy stejné nemoci podlehlo 2,18 milionů lidí. Mezi nejčastější infekce, kterým lidé s HIV/AIDS podléhají, patří tuberkulóza. Dále pak různé záněty plic, dýchacích cest a mozku, salmonelové infekce aj. K nejběžnějším způsobům přenosu viru HIV patří sexuální styk s infikovaným partnererem, přenos z matky na dítě a používání již použitých injekčních stříkaček.
Základní strategií v boji proti šíření HIV/AIDS je prevence založená na vzdělávání, které je zaměřeno na způsoby ochrany před HIV/AIDS a rizika spojená s tímto onemocněním. Nepříliš šťastnou roli v boji proti šíření HIV/AIDS hrají některé náboženské autority zakazující používání kondomů.

 V roce 2007
  • 33,2 milionu lidí žilo s HIV / AIDS
  • 2,5 milionu dětí žilo s HIV / AIDS
  • 2,5 milionu lidí bylo nově nakaženo HIV
  • 0,42 milionu dětí bylo nově nakaženo HIV
  • lidé mladší 25 let tvoří polovinu nově nakažených
  • 2,1 milionu lidí zemřelo na AIDS
  • 0,33 milionu dětí zemřelo na AIDS
  • v Africe žilo 12 milionů sirotků v důsledku AIDS
  •  v rozvojových zemích potřebuje léčbu 7,1 milionu postižených HIV/AIDS, léky dostává pouze 28 % z nich.
  • mezi lety 1981-2007 zemřelo více než 25 milionů lidí na AIDS

Podle statistik o epidemii AIDS & HIV publikovaných UNAIDS/WHO v říjnu 2007
www.avert.org/worlstatinfo.htm

 
Na globální úrovni došlo k navýšení finančních prostředků pro boj s HIV/AIDS z 1,6 miliardy USD v roce 2000 na 8 miliard v roce 2006.

Již několik let existují kvalitní anti-retrovirální léky, které zabraňují nebo zpožďují rozvinutí nákazy virem HIV v nemoc AIDS. Problémem je jejich patentová ochrana a z toho plynoucí vysoká cena, která činí tuto léčbu pro většinu nemocných nedostupnou. Chudé země proto potřebují přístup k levnějším variantám (tzv. generika) těchto anti-retrovirálních preparátů.

V roce 2003 se odhadovalo, že v rozvojových zemích žije 5-6 milionů lidí, kteří potřebují tento druh léčby, ale pouze 5 % z nich k ní mělo přístup. Na konci roku 2006 anti-retrovirální preparáty obdrželo asi 2 milióny lidí v rozvojových zemích, což odpovídalo přibližně 28 procentům ze 7,1 miliónů infikovaných lidí, kteří tuto léčbu potřebují.

Ke stažení

náhled aids-band.jpg
náhled graf_aids_s_tabulkou.jpg
náhled grafaids.jpg
Každoročně umírají na světě až tři miliony lidí na malárii, z čehož více než 90 % připadá na africký kontinent. 6.cíl

6.cíl
Bojovat s HIV/AIDS, malárií a dalšími nemocemi

Obrázky k cílům MDG jsou práce studentů Střední grafické školy Hollar v Praze