Cesta k textu na webu --> www.ceskoprotichudobe.cz > Témata > Příliš vzdálené cíle > 8. cíl > 14. úkol

8. BUDOVAT SVĚTOVÉ PARTNERSTVÍ PRO ROZVOJ

 

Úkol č. 14

Řešit specifické potřeby vnitrozemských rozvojových států a malých ostrovních rozvojových států.

Naše země patří mezi nejrozvinutější vnitrozemské státy světa. Díky rozvinuté síti železnic, silnic a letecké přepravy si jen těžko dovedeme představit problémy méně rozvinutých vnitrozemských či malých ostrovních států. Závislost na dodávkách, ohromné náklady na dopravu a pohonné hmoty či vazba na dodavatele a jejich libovůli. Takové podmínky pak nahrávají např. vzniku daňových rájů, které za zisky z bankovních operací slibují komukoli naprostou anonymitu.

Vnitrozemské rozvojové státy

Vnitrozemské rozvojové státy nemohou využívat výhod levné námořní dopravy a jejich území je často vzdáleno hlavním exportním trhům. I z toho důvodu většina z nich zaznamenala v průběhu 90. let minulého století stále se zhoršující ekonomické výsledky. U 15 z 24 vnitrozemských rozvojových států, pro něž jsou k dispozici data, došlo během zmíněného období ke snížení reálného HND na obyvatele. Tyto státy potřebují pomoc s vybudováním dopravní infrastruktury a její efektivní napojení na interkontinentální přepravu. Mělo by se jednat především o dobudování a údržbu železniční sítě, protože železnice dokáže přepravovat větší objemy s nižšími náklady. Úspěšným příkladem této politiky jsou České země, které se v 19. století díky rakousko-uherskému železničnímu rozmachu staly jedním z nejrozvinutějších vnitrozemských států světa.

Malé ostrovní rozvojové státy

Malé ostrovní rozvojové země disponují velmi omezenou surovinovou základnou a musí platit vysoké ceny za dovoz energetických surovin. Malý domácí obchodní prostor nedokáže hospodářské potřeby státu nasytit, takže vznikají silná pouta závislosti na několika vnějších trzích. K tomu se přidává i malá odolnost zvládat přírodní katastrofy či omezené možnosti ochrany křehkých ekosystémů. Příkladem může být Haiti, které bylo kvůli zakládání plantáží téměř úplně odlesněno a dnes má jen málo šancí, jak zabránit ničivým tropickým hurikánům. Haiti je v současnosti sužováno rozsáhlou erozí a úbytkem úrodné půdy. Mnoho obyvatel se proto snaží vystěhovat, což nazýváme tzv. environmentální migrací.

Tyto země vedle rozvojové asistence potřebují nelézt také udržitelnou diverzifikaci svých hospodářství. To však není jednoduché. Turismus se často podílí na další ekologické devastaci životního prostředí a nezřídka i sexuálním zneužívání. Tzv. zahraniční bankovnictví, které se podílí na vzniku daňových rájů, mezinárodních finančních únicích a praní špinavých peněz z kriminálních aktivit, také není ideálním řešením. Rozvoj lehkého průmyslu zase bývá provázen vznikem bezcelních zpracovatelských zón s otřesnými pracovními podmínkami, výdělky pod hranicí chudoby a nulovými státními příjmy z daní. Hledání proveditelného a udržitelného konceptu je skutečně těžké, ale nezbytné.

V budoucnu lze očekávat problémy spojené se zvyšováním hladiny oceánů v důsledku globálního oteplování a rostoucího tempa tání ledovců. Mnoho ostrovních zemí v Indickém a Tichém oceánu může přestat úplně existovat. Jejich obyvatelé se stanou environmentálními uprchlíky hledajícími nová bydliště, půdu a zaměstnání. 

Ke stažení

obrázek jpg jak_funguji_offshore_centra.jpg, 1.2 MB

Obrázek jak fungují mezinárodní daňové úniky a odliv financí přes offshore centra a daňové ráje.

náhled jak_funguji_offshore_centra.jpg
Na této planetě nemůžeme dosáhnout rozvoje a trvalého míru, pokud budou ženy ve společnosti nadále odsouvány do podřadných, často nebezpečných a úmorných společenských pozic. 3.cíl

3.cíl
Prosazovat rovnost pohlaví a posílit roli žen ve společnosti

Obrázky k cílům MDG jsou práce studentů Střední grafické školy Hollar v Praze