Cesta k textu na webu --> www.ceskoprotichudobe.cz > Témata > Příliš vzdálené cíle > 8. cíl > 16. úkol

8. BUDOVAT SVĚTOVÉ PARTNERSTVÍ PRO ROZVOJ

 

Úkol č. 16

Ve spolupráci s rozvojovými zeměmi vytvořit a realizovat strategie směřující k zajištění slušné a produktivní práce pro mladé lidi.

Polovinu celosvětově nezaměstnaných dnes tvoří mladí lidé mezi 15 a 24 lety. Podle ředitele Mezinárodní organizace práce tak ztrácíme důležitou část energie a talentů nejvzdělanější generace, kterou svět kdy měl. Rozšiřovat možnosti mladých lidí, aby našli důstojnou práci, je naprosto nezbytné pro dosažení MDGs. Mladí lidé bojující o přežití musí často pracovat v děsivých podmínkách v neformální ekonomice a nezřídka se stávají součástí kriminálních ekonomických aktivit. Je proto nezbytné hledat realistická řešení postavená na globálním, národním a lokálním partnerství.

Počet nezaměstnaných v rámci světové populace mladých lidí (ve věku 15-24 let) v průběhu posledních deseti let vzrostl, zatímco stovky milionů dalších pracují, ale žijí přitom pod hranicí příjmu dvou dolarů na den. 85 % všech mladých lidí dnes žije v rozvojových zemích, kde tvoří zhruba čtvrtinu práceschopné populace (v rozvinutých zemích jen 14 %) a jejich možnosti dosáhnout vyšší úrovně vzdělání či kvalifikace jsou značně omezené.

V roce 2006 mladí lidé představovali skoro polovinu ze 195 miliónů lidí, jež byli ve světě klasifikováni jako nezaměstnaní. Ve všech regionech je přitom míra nezaměstnané mládeže několikrát vyšší než v případě dospělých. Mladí lidé jsou více než třikrát náchylnější stát se nezaměstnanými než dospělí. Stejně tak platí, že mladé ženy získávají práci méně snadno a tedy méně často než muži.

Poradit si s potřebami mladých lidí přináší mnohem větší výzvy než například řešení potřeb dětí do 14 let, kde snadno identifikujeme účinné nástroje. Jak si ale poradit s nezaměstnaností, nedostatkem vzdělání a zkušeností, rizikovým chováním, násilím a dalšími tématy, kterým mladí lidé, zejména v rozvojovém světě, čelí a která představují potenciálně mimořádně vysoké sociální i ekonomické náklady pro celou společnost? Nezaměstnanost mladých lidí lze proto považovat za indikátor budoucí stability společnosti.

Pokud člověk zažije nedostatek pracovních příležitostí v nízkém věku, může tato zkušenost trvale snížit jeho šance na trhu práce. V rozvojových, ale i mnoha rozvinutých zemích však dnes ani mít práci nezaručuje udržitelnou ekonomickou situaci mladého člověka. Podíváme-li se například na přetrvávající chudobou u celých 56 % zaměstnaných mladých lidí a na skutečnost, že čelí příliš dlouhé pracovní době, pracovním smlouvám na dobu určitou nebo nejistým ústně uzavřeným dohodám, nízké mzdě, malé nebo žádné sociální ochraně, minimálnímu proškolení a žádné váze vlastního názoru ve svém zaměstnání, je zřejmé, že mít zaměstnání není totéž jako mít důstojné zaměstnání.

Snížení chudoby nemůže být dosaženo bez snížení současné míry nezaměstnanosti. Světový trh práce bude muset absorbovat dalších 514 miliónů práceschopných lidí, kteří do roku 2015 dosáhnou produktivního věku a jejichž integrace bude mj. záviset na úsilí tvůrců koncepcí zaměstnaneckých politik.

Organizace Youth Employment Network, založená OSN, identifikovala čtyři globální priority strategie zaměstnanosti pro mladé lidi:

  • Zaměstnanost: investovat do vzdělání a školení mladých lidí a zvýšit efektivnost těchto investic.
  • Rovné příležitosti: dát mladým ženám stejné příležitosti jako mladým mužům.
  • Soukromé podnikání: usnadnit začátek a průběh podnikání a tak docílit většího počtu kvalitních pracovních míst pro mladé ženy a muže.
  • Vytváření pracovních příležitostí: vytváření pracovních příležitostí by mělo stát v centru makroekonomické politiky.

 

Obchodní bariéry ze stran bohatých zemí stojí rozvojové země asi 100 miliard ročně - skoro dvakrát více, než dostanou v rámci rozvojové polupráce. 8.cíl

8.cíl
Budovat světové partnerství pro rozvoj

Obrázky k cílům MDG jsou práce studentů Střední grafické školy Hollar v Praze