Seznam se s rozvojovou problematikou a vyhraj smartphone

Pravidla užívání e-learningu

I. Obecná ustanovení

1. Občanské sdružení EDUCON se sídlem Tesaříkova 1027/2, Praha 10-Hostivař, 102 00 zveřejňuje obsah vzdělávacích modulů.

2. Obsah a jakoukoli část těchto stránek lze uchovávat, upravovat a šířit jen se souhlasem provozovatele a toto užití musí obsahovat odkaz na autorské právo provozovatele.

3. Uživatel se pro přístup ke vzdělávacím modulům musí zaregistrovat. Účastník se zaregistruje k účasti na projektu e-learning a poskytne o sobě údaje v rozsahu stanoveném kontaktním formulářem na adrese http://ceskoprotichudobe.cz/elearning/index.php. Poskytnutím údajů k registraci návštěvník souhlasí s tím, aby provozovatel ve smyslu § 4 písm. e) zákona č. 101/2000 Sb., údaje zpracovával, a to za účelem jejich interního využití, jakož i pro marketingové účely své vlastní.

4. Souhlas se stanovenými pravidly se potvrzuje při registraci účtu uživatelem aplikace a to zaškrtnutím volby „Souhlasím s podmínkami" a kliknutím na tlačítko „OK“, proces registrace je ukončen kliknutím na odkaz v potvrzující e-mailové zprávě, která následně dorazí na uživatelem uvedený e-mail.

5. Odpovědi na kontrolní testy budou ve všech případech beze zbytku odpovídat faktům obsaženým ve studijních textech k jednotlivým modulům.

6. Každá testová otázka může mít jednu či více správných odpovědí.

7. Okamžikem registrace vyjadřuje uživatel e-learningu souhlas:

  • s těmito Pravidly a zavazuje se je dodržovat,
  • s tím, že Pořadatel bude předané osobní údaje shromažďovat ve své databázi, zpracovávat je a použije je k účelům jasně stanoveným dodatkem k registračnímu formuláři.

 

Podmínky soutěže

I. Obecná ustanovení

1. Občanské sdružení EDUCON se sídlem Tesaříkova 1027/2, Praha 10-Hostivař, 102 00 (dále „Pořadatel”) vyhlašuje soutěž „Seznam se s rozvojovou problematikou a vyhraj smartphone”. Značkou a typem jednoho kusu mobilního telefonu kategorie smartphone určenou pro vítěze je Samsung Galaxy Ace (S5830i). Pro vyloučení pochybností se stanoví, že Soutěž probíhá prostřednictvím online rozhraní e-learningu v rámci projektu Média pro Rozvojové cíle tisíciletí. Pravidla jsou uložena v sídle Pořadatele. V případě rozporů má přednost verze Pravidel uložená v sídle Pořadatele.

2. Uživatelem e-learningu (dále jen "Uživatel") se rozumí každá fyzická osoba, která se zaregistruje a vyjádří souhlas s Pravidly.

3. „Účastníkem“ se rozumí fyzická osoba, která splňuje podmínky uvedené v části II. 1. těchto Pravidel a která se v rámci aplikace příslušným způsobem zaregistruje.

4. Soutěž probíhá na území České republiky od 12. 03. 2012 do 06. 05. 2012 (dále jen „Doba trvání Soutěže"). Pořadatel si vyhrazuje právo změnit Dobu trvání Soutěže.
 

II. Účast v Soutěži

1. Soutěže se může účastnit každá fyzická osoba starší 15 let studující na některé ze středních škol v České republice, která splní následující podmínky:

(i) Zaregistruje se k účasti na projektu e-learning a poskytne o sobě údaje v rozsahu stanoveném kontaktním formulářem na adrese http://ceskoprotichudobe.cz/elearning/index.php. Poskytnutím údajů k registraci návštěvník souhlasí s tím, aby provozovatel ve smyslu § 4 písm. e) zákona č. 101/2000 Sb., údaje zpracovával, a to za účelem jejich interního využití, jakož i pro marketingové účely své vlastní.

(ii) Souhlas se stanovenými pravidly se potvrzuje při registraci účtu uživatelem aplikace a to zaškrtnutím volby „Souhlasím s podmínkami" a kliknutím na tlačítko „OK“, proces registrace je ukončen kliknutím na odkaz v potvrzující e-mailové zprávě, která následně dorazí na uživatelem uvedený e-mail.

(iii) Účastník absolvuje všech 16 studijních modulů a z nich vyplývajících kontrolních testů.

2. Okamžikem splnění podmínek v odst. 1 tohoto článku Pravidel vyjadřuje Účastník Soutěže svůj souhlas:

  • s těmito Pravidly a zavazuje se je dodržovat,
  • s tím, že Pořadatel bude předané osobní údaje shromažďovat ve své databázi, zpracovávat je a použije je k účelům jasně stanoveným dodatkem k registračnímu formuláři. Účastník Soutěže uděluje výše uvedený souhlas na dobu neurčitou, je však oprávněn ho kdykoliv odvolat. Účastník si je vědom, že odvolání souhlasu může mít vliv na nedoručitelnost jeho případné výhry.

 

III. Výhra a její předání výhercům

1. Vítězem Soutěže se stane Uživatel s nejvyšším bodovým ziskem. V případě shody rozhodne losování organizované Pořadatelem.

2. Hlavní odměnou je smartphone Samsung Galaxy Ace (S5830i). Tuto výhru obdrží vítězný Účastník Soutěže bezprostředně po splnění podmínek dle čl. II. odst. 1. Pravidel. Druhou odměnou je sada dokumentárních filmů na DVD (sada obsahuje pět DVD, jmenovitě tituly: Český mír, Vše pro dobro světa a Nošovic, Auto*Mat, Vítejte v KLDR!, Český sen), třetí až desátou odměnou je dárkový balíček kampaně Česko proti chudobě.

3. Nesplní-li výherce kteroukoliv z podmínek Soutěže daných Pravidly, nebude mu výhra přiznána. Nepeněžité výhry nelze vyplatit v hotovosti a nejsou soudně vymahatelné.

4. S případnými výherci budou prostřednictvím kontaktních údajů, které účastníci poskytnou během registrace (e-mail, telefon), dohodnuty podmínky předání výhry.
 

IV. Závěrečná ustanovení

1. Pořadatel Soutěže si vyhrazuje právo kdykoliv Soutěž bez udání důvodu zkrátit, přerušit nebo odvolat či změnit její Pravidla. Veškeré změny Pravidel nabývají účinnosti jejich uveřejněním v sídle Pořadatele. Změna Pravidel Soutěže nezakládá nárok Účastníka Soutěže na náhradu nákladů vynaložených v Soutěži.

2. Pořadatel může dle vlastního uvážení prohlásit dosavadní průběh Soutěže za neplatný z důvodů jakékoli technické nebo jiné systémové chyby. Pokud z jakéhokoli závažného důvodu, který je způsobilý narušit nebo jinak negativně ovlivnit správu, bezpečnost, čestnost, poctivost anebo řádný chod Soutěže, nebude moci Soutěž pokračovat podle plánu, vyhrazuje si Pořadatel právo dle vlastního uvážení zrušit, ukončit, upravit nebo pozastavit tuto Soutěž.

3. Pořadatel nenese odpovědnost za uvedení nesprávných či nepřesných informací v souvislosti se Soutěží (ať už byly způsobené lidským faktorem či technickou vadou), ani za úplnost výtahů z těchto Pravidel.

4. Pořadatel Soutěže si vyhrazuje právo kontrolovat všechny podmínky pro účast v Soutěži a v případě sporu posoudit, a s konečnou platností rozhodnout o jakémkoliv nároku, včetně práva vyloučit kteréhokoli z Účastníků ze Soutěže v případě, že by takový Účastník porušoval Pravidla Soutěže či obecně závazné právní předpisy, anebo byl z této činnosti důvodně podezřelý.

5. V Soutěži lze vyhrát pouze výše uvedené nepeněžité výhry, které nelze výherci vyplatit v hotovosti ani vyměnit za jiné výhry. Na udělení výhry nevzniká soutěžícím právní nárok.

6. Účastník Soutěže souhlasí s tím, že v případě jeho zařazení do Soutěže mohou být Pořadatelem pořízeny podobizny, obrazové snímky a obrazové a zvukové záznamy jeho osoby při přebírání výhry a tyto záznamy mohou být dále použity zejména pro marketingové účely Pořadatele.

 

 

 

zpět