Cesta k textu na webu --> www.ceskoprotichudobe.cz > O kampani > Kdo jsme

Kdo jsme

Každé tři vteřiny na naší planetě umírá dítě v důsledku extrémní chudoby - z hladu, kvůli nedostatku kvalitní vody nebo na nemoci, kterým lze předcházet. Každý den takřka 30 tisíc dětí. Za dva týdny zemře více dětí, než kolik obětí si vyžádala ničivá vlna tsunami na konci roku 2004, za rok 2005 tak ze světa zbytečně odešlo více dětí než má celá Česká republika obyvatel.

V poslední době se objevily ojedinělé příležitosti, jak zmobilizovat naše zdroje a schopnosti a zvrátit tuto ostudnou situaci. Rok poté, co se Česká republika stala členem jednoho z nejbohatších klubů světa, Evropské unie, se začala uskutečňovat řada významných mezinárodních setkání. V možnostech vrcholných schůzek skupiny G-8, zasedání OSN či ministerských konferencí WTO je nastartovat konec chudoby.

Jsme první generací, která se může extrémní a hloupé chudobě podívat do tváře. Máme peníze, máme léky, máme na to vědu... ale máme dost vůle na to, abychom z chudoby opravdu učinili historii?

Bono Vox, konference Labour Party 2004

Každý z nás pro to ale musí něco udělat. Čím více nás bude, tím větší šance je, že naše politické reprezentace na české a evropské úrovni přijmou rozhodné a provázané kroky k nápravě v oblasti rozvojové pomoci, obchodu a zadlužení, v oblasti životního prostředí a rovných vztahů mezi ženami a muži.

O kampani

Proto se koalice českých nevládních a neziskových organizací sdružila v celonárodní obdobě kampaní organizovaných občanskou společností ve Velké Británi a v dalších evropských a především neevropských zemích v rámci Globální výzvy k akcím proti chudobě (GCAP, www.whiteband.org).

Vznikla tím unikátní celonárodní koalice napříč obory. Svedla dohromady skupinu organizací z celé ČR - organizací, jež se zabývají humanitární a rozvojovou pomocí, vzděláváním a dobrovolnou prací s organizacemi, jež se věnují otázkám mezinárodního obchodu a zadlužení, gender problematice a životnímu prostředí.

Kampaň ČESKO PROTI CHUDOBĚ v prvním roce kulminovala 10. září 2005 těsně před newyorským summitem OSN pouličními akcemi po městech ČR, které se přidaly k podobnými akcím po celém světě - například balením veřejných objektů do bílé pásky - ústředního společného symbolu globální kampaně.

Činnost koalice ani působnost kampaně však zářijovým summitem Millenium +5 neskončily. Cílovým rokem pro snížení globální chudoby na polovinu a splnění 8 konkrétních Rozvojových cílů tisíciletí je až rok 2015.

Do té doby se však v Praze, Brně, Olomouci, Plzni, Pardubicích, Kladně a na dalších místech ČR uskuteční desítky seminářů, přednášek, diskusí, pracovních dílen, školení pro novináře, státní správu a učitele. Během kampaně se budou kromě bílých náramků distribuovat též dva druhy letáků a obšírnější brožurka. Jednotná podoba kampaně ČESKO PROTI CHUDOBĚ se bude prezentovat různými formami v tištěných a elektronických médiích i ve veřejném prostoru a zejména touto webovou stránkou na www.ceskoprotichudobe.cz

Hlavním cílem kampaně však není zasáhnout jen širokou veřejnost - ale především tu její část, která toho o problematice globální chudoby příliš neví, či nechce vědět. Neméně důležité je aktivně oslovit státní správu a české politiky, navázat s nimi dlouhodobý dialog a probrat způsoby, jakými lze boj proti chudobě promítnout do politické práce. Za tímto účelem účastnické organizace kampaně sestavily seznam 10 požadavků, o jejichž splnění společně usilují.

Obchodní bariéry ze stran bohatých zemí stojí rozvojové země asi 100 miliard ročně - skoro dvakrát více, než dostanou v rámci rozvojové polupráce. 8.cíl

8.cíl
Budovat světové partnerství pro rozvoj

Obrázky k cílům MDG jsou práce studentů Střední grafické školy Hollar v Praze