Cesta k textu na webu --> www.ceskoprotichudobe.cz > Témata > Příliš vzdálené cíle > Úvodní texty > Editorial

Editorial – možnosti použití

Po třech vydáních a dvou aktualizacích jsme se rozhodli, že je na čase přepracovat náš manuál k Rozvojovým cílům tisíciletí - MDGs. Rozhodli jsem se zachovat podobnou strukturu, ale zvolili jsme nové zpracování, které se zaměřuje především na grafiku, vyšší srozumitelnost a přístupnost textů. Cílem bylo usnadnit pochopení některých jevů, pod jejichž složitostí se maskují současné problémy. Tady nás však limitovaly komplexita problému a omezený prostor – přesto doufáme, že materiál nebude činit problémy ani těm čtenářům, kteří se této problematice nevěnují. Snahou bylo také poskytnout skutečný manuál, který by mohl sloužit pro prezentaci otázek mezinárodního rozvoje na veřejnosti a to s minimem nároků na prezentujícího. Základní informace k MDGs najdete v jednotlivých kapitolách. Boxy popisují většinou nějaký specifický problém, který se k danému cíli váže, často se ovšem jedná o problém spojený s celkovou rozvojovou spoluprací. Grafy a obrázky mají za cíl dokreslit situaci, o níž se mluví v textu. Tentokrát seznam boxů a grafů najdete v obsahu. Pokud materiály obsažené v naší publikaci budete chtít použít, můžete si je stáhnout z našich webových stránek – www.ceskoprotichudobe.cz. Najdete tu všechny obrázky, grafy i texty v podobě, s níž můžete lehko pracovat a postupně tu budou přibývat i podrobnější studie k dané problematice a více obrázků. Všechny tyto materiály je možno volně šířit, s uvedením autora, k nekomerčním účelům a bez úprav. Pokud byste chtěli provádět nějaké úpravy, prosím, dejte nám vědět na info@ceskoprotichudobe.cz.

Jsou ovšem i další webové stránky, které můžete použít. Především je to Gapminder World (www.gapminder.org), kde organizace Gapminder a Google California zveřejňují aktuální světové statistiky ve velmi příjemném a přístupném programu Trendalyzer. Na stránkách www.worldmapper.org najdete na 600 map světa, na nichž jsou velikosti jednotlivých teritorií přizpůsobeny danému problému. Názornou pomůckou je interaktivní mapa hladu (hunger map) na www.wfp.org. Další materiály najdete v oddíle Zdroje a další informace. Zkratky a názvy, které používáme v textu, najdete v seznamu zkratek; pokud se setkáte s dalšími, pak jejich stručné vysvětlení lehce naleznete na www.rozvojovka.cz ve Zdroji informací.

Domníváme se, že dostáváte do ruku zajímavý materiál, který je možno tvořivě využívat při nejrůznějších akcích, vzdělávacích aktivitách či při přípravě vlastních materiálů. Budeme rádi, když nás o tom budete informovat, abychom vaše zkušenosti mohli dále využít. Přivítáme také jakékoli připomínky k textu či grafice, návrhy na zlepšení a pod.

Na závěr bych chtěl poděkovat všem, kteří se na přípravě nového manuálu podíleli, kteří poskytli materiály, fotografie, a kteří měli dost trpělivosti, když s námi zpracovávali grafy a mapky. Zvláštní dík zaslouží Jens Martens, vedoucí evropské kanceláře Global Policy Forum a Roberto Bissio, ředitel Instituto del Tercer Mundo a koordinátor mezinárodního projektu Social Watch, s nimiž jsem mohl konzultovat některé otázky.

Přeji vám obohacující, byť ne příliš optimistické čtení.

Tomáš Tožička

Popis k mapě regionů

V našich materiálech jsme vycházeli z podkladů OSN uvádějících údaje o postupu při dosahování Rozvojových cílů tisíciletí za svět jako celek a za různé skupiny zemí. Tyto skupiny jsou rozčleněny na rozvojové regiony, transformující se ekonomiky Sdružení nezávislých států (SNS) v Asii a Evropě a rozvinuté regiony. Rozvojové regiony jsou dále rozděleny na subregiony zobrazené na mapě. Tato regionální seskupení jsou založena na zeměpisném rozdělení OSN s některými nezbytnými úpravami, aby bylo možné vytvořit skupiny zemí, pro které může být zpracována smysluplná analýza.

Úplný seznam zemí zahrnutých v každém regionu a subregionu je k dispozici na mdgs.un.org.
Protože není stanovena žádná konvence pro rozlišení „rozvojových“ a „rozvinutých“ zemí v rámci OSN, toto rozdělení je vytvořeno pouze pro potřeby statistické analýzy.

Česko proti chudobě použilo pro tuto mapu Petersovu projekci, která na rozdíl od jiných map znázorňuje přesně velikost zemí. To umožňuje realistické srovnávání jednotlivých států, regionů a kontinentů, které tradiční projekce zkresluje tím, že země dále od rovníku zvětšuje a naopak země kolem rovníku zmenšuje. Mapu pro potřeby kampaně poskytl Franz Huber z Kartographie Huber - www.kartographie.de.

Ke stažení

náhled legenda_barvy.jpg
náhled mapa_bez_legendy.jpg
náhled mapa_s_legendou.jpg
V roce 2003 žilo v Německu, Francii, Řecku a Itálii dohromady 10,6 milionů dětí. Stejný počet jich v tomtéž roce celosvětově zesnulo. V naprosté většině těchto případů tomu šlo předejít. 4.cíl

4.cíl
Snížit dětskou úmrtnost

Obrázky k cílům MDG jsou práce studentů Střední grafické školy Hollar v Praze